3

Tutkimus: Valmis oppimateriaali säästää suomalaisen opettajan aikaa 13 tuntia viikossa

27.03.2023 / Santtu Toivonen

Kustannetuilla oppimateriaaleilla on tärkeä rooli paitsi oppitunneilla, myös oppitunnin ulkopuolisessa työssä. Suomalaisten opettajien arvion mukaan valmiit materiaalit säästävät viikossa useita tunteja työaikaa, joka muuten kuluisi oppituntien suunnitteluun ja tehtävien tarkistamiseen.

Teetimme alkuvuodesta 2023 jälleen tutkimuksen eurooppalaisille perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Tutkimus toteutettiin niissä maissa, joissa Sanoma Learningillä on oppimateriaalikustantamisen liiketoimintaa: Suomen lisäksi siis Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Puolassa, Ruotsissa ja Saksassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 12 110 opettajaa. Suomesta vastauksia kertyi 2003.

Tutkimus on järjestetty jo useita kertoja, ja siinä sekä tarkastellaan pidempiä trendejä että pureudutaan ajankohtaisiin teemoihin. Viimekertaisessa kyselyssä halusimme esimerkiksi selvittää koulunkäynnin palautumista korona-ajan etäopetuksesta. Tällä kertaa yhtenä keskeisenä teemana oli ymmärtää opettajan ajankäyttöä ja kustannetun oppimateriaalien roolia siinä.

Oppimateriaalit sujuvoittavat tuntien suunnittelua ja arviointia

Tutkimuksessamme halusimme selvittää, millainen merkitys laadukkailla oppimateriaaleilla on oppituntien ulkopuolella. Keskityimme erityisesti oppituntien suunnitteluun ja oppijoiden tekemien tehtävien tarkistamiseen. Saamamme tulokset ovat varsin hätkähdyttäviä: suomalaisten opettajien oman arvion mukaan kustannettu oppimateriaali säästää tuntien suunnitteluun kuluvaa aikaa keskimäärin 8,1 tuntia viikossa ja tehtävien tarkistamiseen kuluvaa aikaa keskimäärin 5,3 tuntia viikossa. Yhteensä aikaa säästyy siis yli 13 tuntia viikossa.

Kuva 1. Oppituntien suunnitteluun kuluva aika kouluasteittain jaoteltuna.

Kuvasta 1 näkyy opettajien omiin arvioihin perustuva näkemys siitä, paljonko heiltä kuluu viikossa aikaa oppituntien suunniteluun. Esimerkiksi alakoulussa aika on keskimäärin 6,3 tuntia ja lukiossa 8,1 tuntia. Lisäksi kuvassa on arviot siitä, paljonko aikaa kuluisi enemmän, jos käytössä ei olisi kustannettuja oppimateriaaleja. Ilman valmiita materiaaleja opettajat käyttäisivät alakoulussa 2,4 kertaa enemmän aikaa valmisteluun ja lukiossakin yli tuplamäärän.

Kuva 2. Oppijoiden tehtävien tarkistamiseen kuluva aika viikossa kouluasteittain jaoteltuna.

Kuva 2 kertoo vastaavat luvut tehtävien tarkistamiseen kuluvasta ajasta. Esimerkiksi yläkoulussa tähän kuluu nykyään aikaa keskimäärin 4,1 tuntia, mutta ilman kustannettuja oppimateriaaleja lisätunteja tulisi 5,4. Ilman valmiita materiaaleja aikaa kuluisi siis 2,3-kertainen määrä. Alakoulussa ajankäyttö olisi jopa 2,7-kertainen.

Suomalaisilla opettajilla on hyvät lähtökohdat – pidetään siitä kiinni!

Nämä tutkimustulokset antavat vahvan viestin siitä, että kustannetuilla oppimateriaaleilla on tärkeä merkitys myös opetustilanteen ulkopuolella. Materiaalit auttavat opettajia suunnittelemaan tuntinsa huolella ja tarjoavat eväitä myös arviointiin. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että opettajilla on käytössään laadukkaat ja ajantasaiset oppimateriaalit.

Kuva 3. Ajankäytön nykytilanne suomalaisessa alakoulussa verrattuna Sanoma Learning -maiden keskiarvoon.

Suomalaisen opettajan ajankäytön nykytilanne on eurooppalaisittain varsin hyvä. Kuten kuvista 3 ja 4 käy ilmi, suomalaiset opettajat käyttävät eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna vähemmän aikaa suunnitteluun ja tehtävien tarkistamiseen. Tämä on hyvä asia, sillä siten he pystyvät kohdentamaan aikaansa itse oppimistilanteisiin ja vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa.

Kuva 4. Ajankäytön nykytilanne suomalaisessa yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa opetuksessa verrattuna Sanoma Learning -maiden keskiarvoon. Eri maissa kouluasteet erotellaan toisistaan poikkeavilla tavoilla, siksi nämä kouluasteet on vertailussa yhdistetty.

Kouluun ja koulutukseen investointi on eräs kevään keskeisistä vaaliteemoista, mikä kertoo koulutuksen tärkeydestä suomalaisille. Laadukkaat oppimateriaalit muodostavat olennaisen osan onnistunutta opetusta. Ammattitaitoisten suomalaisten opettajien käsissä niillä on ajansäästön lisäksi muitakin positiivisia vaikutuksia. Samaisessa tutkimuksessa 71 % opettajista arvioi, että kustannetut oppimateriaalit auttavat oppijoiden motivointia. 81 %:n mielestä niillä on myös positiivista vaikutusta opetussuunnitelmaan kirjattujen oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Erään toisen alkuvuonna teettämämme tutkimuksen mukaan suomalaisista peruskoulun ja lukion opettajista 93 % käyttää kustantajan tuottamaa valmista oppimateriaalia (n=1098). Vertailemalla Tilastokeskuksen ja Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoja on nähty, että perusopetuksessa ja toisella asteella noin 1–2 % koulutuksen kokonaismenoista käytetään kustannettuihin oppimateriaaleihin. Tällä suhteellisesti pienellä investoinnilla saadaan valtava hyöty opettajille ja oppijoille.

Pidetään tästä hienosta tilanteesta kiinni.

Lue myös: Oppimateriaalit ovat oppimisen ja opettamisen välttämätön tuki

 


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset