3

Eriyttävä ja motivoiva oppimateriaali auttaa opettajaa inkluusion toteuttamisessa

31.05.2021 / Santtu Toivonen

Katso draamareseptit peruskouluun

Eriyttävät oppimateriaalit helpottavat opettajan arkea ja edistävät oppijoiden motivaatiota. Eriyttämällä voidaan tukea inkluusiota opetuksen järjestämisessä.

Inkluusio eli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettaminen samassa ryhmässä muiden oppilaiden kanssa on noussut suosituksi aiheeksi oppimiseen ja opetukseen liittyvässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Helsingin Sanomat nosti sen jopa vuoden 2021 kuntavaalien erääksi keskeiseksi teemaksi.

Oikeus oppia -kehitysohjelma edistää inkluusiota

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vuosina 2020–2022 toteutuvan Oikeus oppia -kehitysohjelman, joka pyrkii kaventamaan ja ennaltaehkäisemään oppimiseroja sekä vahvistamaan oppimisen tukea. Osana ohjelmaa toimii työryhmä, joka etsii keinoja inkluusion toteuttamiseksi kestävällä tavalla.

Oikeus oppia -ohjelmassa on nimetty ryhmäkokojen pienentämisen tärkeäksi inkluusiota edistäväksi toimenpiteeksi. Tämä käy järkeen: mitä pienempi opetusryhmä, sitä paremmat mahdollisuudet opettajalla on tukea jokaista oppijaa hänen tarpeidensa mukaan. Oppijan henkilökohtaisen tason huomioimista kutsutaan eriyttämiseksi.

Oppimateriaaleilla on olennainen rooli eriyttämisessä

Opettajan materiaaleilla ja työkaluilla on keskeinen rooli eriyttämisessä. Tehokkaat työkalut esimerkiksi tehtävien jakamiseen, kokeiden teettämiseen ja oppimisen arviointiin säästävät opettajan aikaa luokkatilanteessa ja vapauttavat sitä vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa.

Oppilaille ja opiskelijoillekin on tarjolla eriyttäviä materiaaleja. Tuoteperheissä voi olla eriyttäviä materiaaleja, esimerkkeinä suomi toisena kielenä -kirjat ja helpotetut matematiikan kirjat. Lisäksi eriyttäminen voi näkyä yksittäisen tuotteen sisällä: samalla aukeamalla voi esimerkiksi olla eritasoisia tekstejä ja tehtäviä.

Matematiikan Milli-sarjan oppikirjasta on olemassa alaspäin eriyttävä OMA-kirja (esimerkkiaukeama alla). Niissä tehtäviä on helpotettu ja niiden määrää on karsittu, jotta lapsi kokee edistyvänsä, vaikka työskentely olisi hitaampaa.

Molempien kirjojen esimerkkiaukeamat näyttävät samankaltaisilta, mutta Milli OMA-oppikirjan sivunäkymiä on selkeytetty ja tehtävissä on myös enemmän kuvatukea ja apumerkintöjä.

Digitaaliset oppimateriaalit ja palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia eriyttämiseen. Esimerkiksi Bingel-pelimaailmassa kuhunkin tehtäväsarjaan on luotu kolmentasoisia tehtäviä. Peli ohjaa oppilasta tämän suoriutumiseen perustuenautomaattisesti helpompien tai vaikeampien tehtävien pariin.

Kun oppija saa riittävän haastavaa mutta ei liian vaikeaa sisältöä, hänen motivaationsa oppimiseen säilyy ja jopa kasvaa. Motivoitunut oppilas integroituu opetusryhmään ja siten edistää inkluusion onnistumista.

En usko oppimateriaalin koskaan korvaavan aitoa ihmisten välistä vuorovaikutusta oppimistilanteissa. Sillä on kuitenkin merkittävä rooli oppimisessa kokonaisuutena: parhaimmillaan se lisää oppijoiden motivaatiota ja sujuvoittaa opettajan arkea. Siten oppimateriaali helpottaa inkluusion toteuttamista.

 


Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.

JUTUN KIRJOITTI

Santtu Toivonen

Vastaan Sanoma Prolla asiakasymmärryksen kehittämisestä. Pohdin blogiteksteissäni ajankohtaisia oppimisteknologian ja opetusalan ilmiöitä sekä sitä, miten ne vaikuttavat oppimateriaalien tulevaisuuteen.
Kaikki blogikirjoitukset