3

Käyttöehdot

Sanoma Pro Oppimisympäristön käyttöehdot

1. Yleistä  

Nämä ehdot ovat osa Sanoma Pro Oy:n (”Palveluntarjoajan”) ja Yhteisötilaajan tai Loppukäyttäjän välistä Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut -nimistä sähköisen oppimisen palvelua koskevaa Sopimusta. 

Palveluntarjoajan ja Yhteisötilaajan välillä sovitaan erillinen sopimus ja nämä yleiset ehdot ovat pätemisjärjestykseltään Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita koskevaan pääsopimukseen nähden toissijaisia ja väistyvät, jos Sanoma Pron ja Sopimuskumppanin välisessä pääsopimuksessa jostain ehtokohdasta nimenomaisesti toisin on sovittu. 

Palveluntarjoajan ja Loppukäyttäjän välinen sopimus syntyy, kun Loppukäyttäjä rekisteröityy Sanoma Pro Digitaaliseen palveluun, hyväksyy käyttöehdot eikä opiskele Yhteisötilaajan järjestämässä opetuksessa. Sopimus syntyy myös Palveluntarjoajan ja Loppukäyttäjän välille, kun Loppukäyttäjä hankkii Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita ilman, että Yhteisötilaaja on niin edellyttänyt. 

Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut on Palveluntarjoajan tuottama sähköisen oppimisen palvelu- ja aineistokokonaisuus, joka on määritelty tarkemmin näiden käyttöehtojen kohdassa 2.  Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin ja niiden kautta tarjottavien aineistojen käyttöön. 

Loppukäyttäjän näiden käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut palveluun ja sen kautta tarjottaviin palveluihin tai sisältöihin voi perustua: 

 • Yhteisötilaajan ja Sanoma Pron väliseen Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita koskevaan Sopimukseen tai muuhun Sopimukseen, jolla Yhteisötilaaja hankkii Loppukäyttäjiensä käyttöön Sanoma Pron Digitaalisten Palvelujen kautta tarjottavia palveluja ja/tai sisältöjä, ja/tai: 
 • Sanoma Pron ja Oppilaskäyttäjän /  tämän huoltajan tekemään Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden kautta tarjottavien palvelujen ja/tai sisältöjen (kuten Digikirjojen) käyttöoikeuden hankintaa koskevaan Sopimukseen, jolloin sopimus syntyy Oppilaskäyttäjän /  tämän huoltajan ja Sanoma Pron välille kun Oppilaskäyttäjän opiskellessa omaehtoisesti ja itsenäisesti Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden avulla ilman että  Yhteisötilaaja on edellyttänyt Oppilaskäyttäjää hankkimaan Palveluntarjoajalta Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita. 

Molemmat jäljempänä kontekstin mukaisesti ”Sopimus”. 

Käyttämällä Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita (ml. sen kautta tarjottavia sisältöjä ja palveluita) Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli Loppukäyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden ja niiden kautta tarjottavan aineiston käyttäminen välittömästi ja palauttaa saamansa käyttäjätunnukset salasanoineen Yhteisötilaajalle, tai mikäli Sopimus on tehty suoraan Loppukäyttäjän / tämän huoltajan ja Sanoma Pron välillä, Sanoma Prolle. 

Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan Sanoma Pron mahdollisesti erikseen antamia tai Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden yhteydessä ilmeneviä käyttöön liittyviä Sanoma Pron tai sen sopimuskumppanin ohjeita tai erityisehtoja. Mikäli näiden käyttöehtojen ja sisältö/palvelukohtaisten tai muiden Sopimukseen liittyvien erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä erityisehtoja ja toissijaisesti näitä käyttöehtoja. 

2. Määritelmät 

Näissä yleisissä käyttöehdoissa seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on alla todettu merkitys, jollei asiayhteydestä käy nimenomaisesti muuta ilmi: 

Digikirja: Digikirja on oppikirjan interaktiivinen sähköinen versio. 

Digiluokka-palvelu: Digiluokka-palvelu on Sanoma Pron tytäryhtiö TutorHouse Oy:n kehittämä oppimiskonsepti, jonka avulla lukiolaiset voivat opiskella ja suorittaa Digiluokka-ympäristössä virtuaalisesti tapahtuvan opetuksen kautta lukion valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluvia kursseja siten, kuin oppilaitoksen kanssa tehdyssä sopimuksessa on todettu. Digiluokassa opetus toteutetaan lähiopetuksena reaaliaikaisen online-opetuksen keinoin eli nk. virtuaaliluokkaopetuksena. Samalle Digiluokan kurssille voi osallistua opiskelijoita samanaikaisesti mistä tahansa lukiosta, jonka kanssa TutorHouse on solminut sopimuksen Digiluokan käytöstä. 

Lisäkäyttäjä: Lisäkäyttäjällä tarkoitetaan muita käyttäjiä, jotka Palveluntarjoajan ja Yhteisötilaajan eri sopimuksen perusteella käyttävät Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita tai sen osaa. 

Lisätoiminnallisuudet: Lisätoiminnallisuuksilla tarkoitetaan Sopimuksessa asiakas-kohtaisesti määriteltyjä Yhteisötilaajan tilaamia maksullisia lisätoiminnallisuuksia. 

Loppukäyttäjä: Loppukäyttäjillä tarkoitetaan Oppilaskäyttäjiä, Opettajakäyttäjiä ja Lisäkäyttäjiä yhdessä. 

Loppukäyttäjien Sisällöt: Loppukäyttäjien Sisällöillä tarkoitetaan Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin sisältymättömiä Loppukäyttäjien tekemiä, kokoamia, omistamia tai hankkimia sisältöjä, ohjelmistoja tai muita kohteita, jotka Loppukäyttäjät sijoittavat Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai sen kautta käytettäväksi. 

Opettajakäyttäjä: Opettajakäyttäjällä tarkoitetaan opettajaa tai muuta opetuksen järjestämiseen osallistuvaa henkilöä, joka on työ-, virka- tai toimeksiantosuhteessa Yhteisötilaajaan ja joka Sopimuksen perusteella käyttää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita tai sen osaa. Osalla Opettajakäyttäjistä voi olla ns. ylläpitäjänoikeudet, joiden avulla he voivat hallinnoida Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden toiminnallisuuksia ja Yhteisötilaajan koulutustoiminnan piirissä olevien Oppilas- ja Opettajakäyttäjien tietoja. 

Oppilaskäyttäjä: Oppilaskäyttäjällä tarkoitetaan oppilasta tai opiskelijaa, joka Sopimuksen perusteella käyttää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita tai sen osaa. 

Palvelut: Palveluilla tarkoitetaan Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöönottoa ja käyttämistä tukevia Palveluntarjoajan tuottamia ja Yhteisötilaajan tilaamia käyttäjätuki-, ylläpito- ja koulutuspalveluita. Palvelut määritellään ja Yhteisötilaaja tilaa ne asiakaskohtaisesti erikseen. 

Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut: Sanoma Pron Digitaalisilla Palveluilla tarkoitetaan Palveluntarjoajan tuottamaa ja palvelimillaan ylläpitämää internetin tai muun kiinteän tai langattoman tietoverkon välityksellä käytettävää ohjelmistoa ja palvelua, jota voidaan käyttää virtuaalisena toimintaympäristönä opetus- ja oppimistarkoituksissa. Tämä yläkäsite pitää sisällään kaikki Sanoma Pron julkaisemat digitaaliset palvelut, jotka voivat sijaita eri kirjautumisosoitteissa ja joita käytetään Sanoma Pron hallinnoimilla tunnuksilla, pois lukien Sanoma Pron kuluttajapalveluihin kuuluvan Oppi&Ilo-brändin alla tarjottavat palvelut, joiden käyttöä koskevat omat ehtonsa. Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin sisältyy myös Yhteisötilaajan Sanoma Prolta kulloinkin tilaamien asiakaskohtaisesti määriteltyjen Palveluiden, toiminnallisuuksien ja sekä mahdollisten muiden Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden kautta Loppukäyttäjien saataviin saatettavien sisältöjen muodostama kokonaisuus. Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden kautta voidaan Loppukäyttäjän saataviin saattaa myös sisältöjä, joiden käytöstä on sovittu muun kuin tämän Sopimuksen perusteella. 

Sarjasisällöt: Oppimateriaalisarjan sähköiset sisällöt opettajalle ja oppilaalle, kuten opettajan opas, sähköiset esitysmateriaalit, muokattavat kokeet, tehtävien ratkaisut ja oppilaiden verkkotehtävät oppilaitoksen ostettavissa luokka-asteittain hinnoiteltuina oppilaitoskohtaisina vuosilisensseinä 

Sopimus: Sopimus voi olla joko Sanoma Pron ja Yhteisötilaajan Sanoma Pro Digitaalisia Palveluita koskeva sopimus, ja/tai Sanoma Pron ja Oppilaskäyttäjän tai tämän huoltajan välinen suora sopimus koskien tietyn Sanoma Pro Digitaalisen palvelun kautta tarjottavan sisällön tai palvelun hankintaa ja käyttöä. Molemmissa tapauksissa Sopimuksella tarkoitetaan Sanoma Pron ja sopimuskumppanin välistä, Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita koskevaa sopimusta, näitä yleisiä ehtoja sekä muita Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita koskevan sopimuksen liitteitä yhteisesti. 

Sopimuskumppani: Yhteisötilaaja tai Loppukäyttäjä, jonka kanssa Palveluntarjoaja on tehnyt Sopimuksen Sanoma Pron Digitaalisten Palvelujen käytöstä. 

Yhteisötilaaja: Yhteisötilaajalla tarkoitetaan kuntaa, oppilaitosta tai muuta koulutusalalla toimivaa yhteisöä, joka solmii Palveluntarjoajan kanssa Sopimuksen. 

Yhteisötilaajan Sisällöt: Yhteisötilaajan Sisällöillä tarkoitetaan Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin sisältymättömiä Yhteisötilaajan tekemiä, kokoamia, omistamia tai hankkimia sisältöjä, ohjelmistoja tai muita tekijänoikeuslain suojaamia kohteita, jotka Yhteisötilaaja sijoittaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai sen kautta käytettäväksi. 

3. Tausta ja tarkoitus 

Palveluntarjoaja on oppimateriaalien kustantaja ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaja, joka tuottaa yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen suunniteltua palvelua nimeltään Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut. Se on Palveluntarjoajan suunnittelema kokonaispalvelu, johon sisältyy mm. erilaisia Palveluntarjoajan tai sen käyttämien alihankkijoiden toteuttamia tietoteknisiä sovelluksia, viestintävälineitä, sisältöjä ja palveluita. 

Sanoma Pron Digitaaliset palvelut voi ottaa käyttöön Yhteisötilaaja, joka on opetuksen ja/tai koulutuksen järjestäjä, joka haluaa hankkia Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut sekä mahdollisia muita Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden osia Loppukäyttäjiensä käyttöön. Yhteisötilaaja on perehtynyt Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin ja sen ominaisuuksiin ja katsoo sen sopivan Yhteisötilaajan ja Loppukäyttäjien tarpeisiin opetuksen ja oppimisen tietoteknisenä järjestelmänä ja kokonaispalveluna. 

Lisäksi Oppilaskäyttäjä / hänen huoltajansa voi halutessaan hankkia Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita sekä sisältöjä Oppilaskäyttäjän yksityiseen käyttöön. 

Loppukäyttäjän on kiellettyä käyttää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita muuhun kuin oppimis- ja opetustarkoituksiin. Käyttöoikeuden laajuus Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden eri aineistoihin määräytyy näiden käyttöehtojen kohdan 4 mukaisesti. Loppukäyttäjän on kiellettyä käyttää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita tai toimia palvelussa siten, että Loppukäyttäjä rikkoo lakia, loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia näitä Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan. 

Tällaista Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa Loppukäyttäjiltä kiellettyä käyttöä ja toimintaa ovat esimerkiksi: 

 • laittomien aineistojen tallettaminen ja jakaminen tai muu tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaava käyttö; 
 • roskapostin tms. häiritsevien viestien lähettäminen; 
 • herjaavien viestien lähettäminen; 
 • virusten tai muiden haittaohjelmien tuominen tai levittäminen; ja 
 • kaupallisen toiminnan harjoittaminen. 

4. Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet 

4.1 Vastuu palveluiden toimivuudesta 

Palveluntarjoaja vastaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden sopimuksen perusteella tilattujen palveluiden ja sisältöjen ominaisuuksista ja toimivuudesta. 

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut on käytettävissä internetin tai muun kiinteän tai langattoman tietoverkon kautta Sopimuksessa määritellyllä tavalla. 

Tarvittavien tietoliikenneyhteyksien ja laitteiden hankkiminen on Sopimuskumppanin vastuulla, eikä Palveluntarjoaja vastaa miltään osin niiden toimivuudesta tai ominaisuuksista. 

4.2 Palveluiden käytettävyys 

Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut ja tällä Sopimuksella hankitut muut osat ovat käytettävissä päivittäin klo 6-24, paitsi 1.6.–31.7. välisenä aikana päivittäin klo 8-20, lukuun ottamatta ennakkoon ilmoitettuja järjestelmän huollon ja ylläpidon kannalta välttämättömiä käyttökatkoja. 

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palveluihin kuuluvat tukipalvelut ovat käytettävissä arkisin klo 8-16. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Sopimuksessa määritellyt Käyttäjäpalvelut suoritetaan sovitulla tavalla. 

Yhteystiedot: 

Sanoma Pro Oy 
Postiosoite: PL 200, 00040 SANOMA 
Käyntiosoite: Porkkalankatu 20 A, 00180 HELSINKI 
puh. 0203 91 000 (ppm+pvm) tuki@sanomapro.fi 

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä antamasta Loppukäyttäjälle asiakastukea, mikäli se katsoo, että tukipyyntöön vastaaminen on ristiriidassa lain tai Yhteisötilaajan kanssa muutoin sovitun toimintatavan kanssa. Tällaisia tukipyyntöjä voivat olla esimerkiksi: 

 • Loppukäyttäjän käyttöoikeuksien muuttaminen, 
 • Loppukäyttäjän henkilötietojen muuttaminen, 
 • Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttötilastojen luovuttaminen, 
 • viestinnän tunnistamistietojen luovuttaminen, 
 • Loppukäyttäjän avustaminen väärinkäytöstilanteessa, 
 • teknisen tuen antaminen ei-sovituille järjestelmille. 

Mikäli Palveluntarjoaja kieltäytyy tässä kohdassa mainitusta syystä antamasta Yhteisötilaajan Loppukäyttäjälle asiakastukea, Loppukäyttäjä voi esittää tukipyyntönsä Yhteisötilaajalle, joka päättää asian vaatimista toimenpiteistä. 

4.3 Muutokset palvelussa 

Palveluntarjoaja kehittää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita jatkuvasti. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden sisältöä, rakennetta ja ominaisuuksia. 

Palvelun ominaisuuksista päättää Palveluntarjoaja. Palveluntarjoaja tiedottaa Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa tapahtuvista oleellisista muutoksista ja tiedossa olevista käyttökatkoista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Hätätilanteessa, kuten äkillisestä tietoturvauhasta tai pakottavista huolto- ja ylläpitotöistä johtuen Palveluntarjoajalla on aina oikeus ottaa Sanoma Pron Digitaaliset Palvelut tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä ilman ennakkoilmoitusta. 

4.4 Alihankkijoiden käyttö 

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden eri osien toteutuksessa alihankkijoita, kuten ohjelmointiyrityksiä, teleoperaattoreita, sisällöntuottajia, koulutusyrityksiä tms. Palveluntarjoaja vastaa käyttämisensä alihankkijoiden suorituksista, velvoitteista ja toiminnasta Yhteisötilaajaan nähden kuten omastaan. 

4.5 Sisällöt ja sovellukset 

4.5.1 Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden oikeudet 

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden sisältö sekä palvelun muut osat on suojattu tekijänoikeuslain, muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön, ellei palvelussa toisin ole mainittu.

Jollei muuta ole sovittu, käyttöoikeuden laajuus määräytyy Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöehtojen mukaisesti. Muutoin kuin Sopimuksessa (ml. Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöehdoissa) on nimenomaisesti todettu, Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia. Sopimuskumppanilla tai Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on myös kielletty. 

Sopimuksen perusteella Yhteisötilaaja saa Sopimuksen voimassaoloon sidotun oikeuden luovuttaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöoikeudet Loppukäyttäjille Sopimuksen mukaisessa laajuudessa ja tarkoituksessa tai Oppilaskäyttäjä saa Sanoma Pron ja Oppilaskäyttäjän / hänen huoltajansa välisen Sopimuksen voimassaoloon sidotun Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöoikeuden Sopimuksen mukaisessa laajuudessa ja tarkoituksessa. Sopimuksella Palveluntarjoaja ei luovuta Sopimuskumppanille mitään tekijänoikeutta Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai sen osiin, eikä Sopimuskumppanille muutoinkaan siirry Sopimuksessa määriteltyjen käyttöoikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai sen osiin. Sopimuksella Sopimuskumppani tai Loppukäyttäjä ei luovuta Palveluntarjoajalle mitään tekijänoikeutta Sopimuskumppanin tai Loppukäyttäjien Sisältöihin. 

Palveluntarjoaja vastaa suhteessa kolmansiin osapuoliin ja Sopimuskumppaniin siitä, että Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa olevat Palveluntarjoajan sisällöt ja muut aineistot eivät loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia ja että se noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu sen itse Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tuottamaan aineistoon. Palveluntarjoaja ei vastaa Yhteisötilaajan Sisällöistä, Loppukäyttäjien Sisällöistä, kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä, tai mistään muustakaan Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin talletetusta tai sen kautta käytettäväksi saatetusta Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin sisältymättömästä aineistosta, sen sisällöstä, teknisestä toimivuudesta, tekijänoikeuksista tai muusta vastaavasta kyseiseen aineistoon liittyvästä seikasta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin mahdollisesti sisältyvien Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden ulkopuolisille internet-sivuille ohjaavien linkkien kohdesivujen sisällöstä tai lainmukaisuudesta. 

Mikäli Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttö perustuu Sopimukseen Yhteisötilaajan ja Palveluntarjoajan välillä, Yhteisötilaaja vastaa suhteessa Loppukäyttäjiin, Palveluntarjoajaan ja kolmansiin osapuoliin siitä, että Yhteisötilaajan ja Loppukäyttäjien Sisällöt eivät loukkaa voimassa olevia immateriaalioikeuksia tai näitä käyttöehtoja ja että Yhteisötilaajan ja Loppukäyttäjien Sisällöt noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tapaa.  Vastaavasti mikäli Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttö perustuu Sopimukseen Oppilaskäyttäjän tai hänen huoltajansa ja Palveluntarjoajan välillä, Oppilaskäyttäjä / hänen huoltajansa vastaa suhteessa Loppukäyttäjiin, Palveluntarjoajaan ja kolmansiin osapuoliin siitä, että kyseisen Oppilaskäyttäjän luomat Loppukäyttäjien Sisällöt eivät loukkaa voimassa olevia immateriaalioikeuksia tai näitä käyttöehtoja ja että ne noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tapaa 

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ja hävittää Sanoma Pron Digitaalisista Palveluista mitkä tahansa sellaiset Yhteisötilaajan Sisällöt, Loppukäyttäjien Sisällöt tai muu sisältö tai aineisto, joiden se katsoo loukkaavan immateriaalioikeutta tai loukkaavan kunniaa, olevan rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä tai muutoin lain, Sopimuksen, näiden käyttöehtojen tai hyvän tavan vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Pron Digitaalisten Palveluiden käyttö Loppukäyttäjältä, jonka se katsoo tältä tai muilta osin toimivan näiden käyttöehtojen vastaisesti. 

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden kautta Loppukäyttäjä voi saada käytettäväkseen: 

 • Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin kuuluvia Sopimuksen perusteella tarjottuja Palveluntarjoajan sisältöjä (kohta 4.5.2); 
 • Yhteisötilaajan tuottamaa tai hankkimaa sisältöä (”Yhteisötilaajan Sisällöt”) ja Loppukäyttäjien itsensä tuottamaa tai hankkimaa sisältöä (”Loppukäyttäjien Sisällöt”), (kohta 4.5.3) sekä 
 • Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen sisältöjä, joiden käytöstä on sovittu erillisellä sopimuksella ja joihin voidaan soveltaa erillisiä käyttöehtoja (kohta 4.5.4). 

Automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) ei saa käyttää tietojen keräämiseksi, lukemiseksi tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Sisällöstä tai niiden osista, esimerkiksi rajoittumatta tekstin- ja tiedonlouhintaa, koneoppimista, tekoälyn kehittämistä, algoritmin kouluttamista tai rikastuttamista, tai Palvelun tai Sisältöjen yleisön saataviin saattamista varten ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Lisäksi minkään palvelun tai tuotteen sisältöä ei saa ladata mihinkään tekoälyyn perustuvaan työkaluun. Palvelun tai tuotteen sisältöä ei myöskään saa ladata mihinkään muuhun työkaluun tai palveluun, jos on olemassa vaara, että ladattua sisältöä käytetään omaksi tai kolmansien osapuolten hyödyksi, kuten (mutta ei rajoittuen) työkalun koulutus- tai kehitystarkoituksiin. Sanoman Palveluita ja Sisältöä ei saa ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta hyödyntää millään edellä kuvatulla tai muullakaan tavalla kaupallisen tai ei-kaupallisen palvelun, esimerkiksi sisältöä tuottavan tekoälysovelluksen, tarjoamiseksi. 

4.5.2 Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden aineistojen käyttöoikeus Yhteistötilaajan Loppukäyttäjille 

Yhteisötilaajan Sopimuksen perusteella Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita käyttävällä Loppukäyttäjällä on oikeus tilata ja käyttää Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden aineistoja (mm. lukea, tulostaa, yhdistellä ja välittää otteita muille kyseisen Yhteisötilaajan Loppukäyttäjille) Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden puitteissa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden julkaisu- ja hallintatyökalujen normaalien käyttötapojen mukaisesti Sopimuksen mukaisen oppilaitoksen tapahtuvassa opetustoiminnassa oppimis- ja opettamistarkoituksissa.

Muunlainen Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden aineiston tai sen osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen aineistosta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Yhteisötilaajalla tai Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden aineistosta tai sen osasta uutta palvelua. 

4.5.3 Loppukäyttäjien Sisällöt ja Yhteisötilaajan Sisällöt: 

Loppukäyttäjällä ja Yhteisötilaajalla on oikeus tallentaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai muutoin saattaa sen kautta käytettäväksi itse tekemiään tai muutoin luvallisesti käyttämiään ja/tai hankkimiaan aineistoja. Loppukäyttäjät ja Yhteisötilaaja vastaavat itse siitä, mitä käyttöoikeuksia he Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden julkaisu- ja hallintatyökaluilla antavat muille Loppukäyttäjille näihin aineistoihin. 

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Loppukäyttäjien tai Yhteisötilaajan Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tuomista aineistoista tai niiden käytöstä, eikä Palveluntarjoajalle sen perusteella synny mitään muita oikeuksia Loppukäyttäjän Sisältöihin tai Yhteisötilaajan Sisältöihin kuin oikeus saattaa ne yleisön saataviin Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa sekä valmistaa tätä varten tarvittavat kopiot Loppukäyttäjän tai Yhteisötilaajan Sisällöistä. 

Loppukäyttäjät ja Yhteisötilaaja vastaavat itse siitä, että heidän Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tuomansa tai tallettamansa tai sen kautta käytettäväksi saattamansa aineistot (esim. linkit) eivät loukkaa näitä käyttöehtoja, kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, muita oikeuksia tai ole muutoin lain tai hyvän tavan vastaisia, eivät aiheuta vahinkoa Palveluntarjoajalle, Yhteisötilaajalle, muille Loppukäyttäjille tai kolmannelle osapuolelle eivätkä aiheuta tukoksia tai muita käyttökatkoksia Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai muutoin huononna sen käytettävyyttä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Sanoma Pron Digitaalisista Palveluista tällainen aineisto ilman Loppukäyttäjän lupaa. 

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen antamaan Loppukäyttäjien Sisältöjen tai Yhteisötilaajan Sisältöjen käyttöön, sisältöön, tekniseen toimivuuteen tai käyttöehtoihin liittyvää asiakastukea. 

4.5.4 Muut kuin Sopimukseen perustuvat Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten sisällöt 

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden kautta jakamia muita kuin Sopimuksen perusteella käytettäviä aineistoja niissä esitettyjen mahdollisten erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäessään tällaista aineistoa Loppukäyttäjä on velvollinen tutustumaan kyseisen aineiston käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Loppukäyttäjä vastaa itse siitä, mitä käyttöoikeuksia hän antaa näihin aineistoihin muille Loppukäyttäjille Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden julkaisu- ja hallintatyökaluilla. 

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien tuottamista sisällöistä eikä niistä teknisistä tai tekijänoikeudellisista ongelmista tai vahingoista, joita kolmansien osapuolien sisältöjen tallettaminen Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai niiden käytettäväksi saattaminen Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden kautta (esimerkiksi linkittämällä) mahdollisesti aiheuttaa. 

Palveluntarjoajalla on aina oikeus poistaa Sanoma Pron Digitaalisista Palveluista kolmansien osapuolien sisältö, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, immateriaalioikeuksia, näitä käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden toimintavarmuuden, tietoturvan tai tietosuojan tai joka muutoin aiheuttaa teknisiä ongelmia. 

4.5.5 Tutkimukset ja kyselyt 

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa kyselyjä ja muita tiedon keräämiseen tarkoitettuja sovelluksia, joiden avulla se tai yleishyödylliset tutkimuslaitokset ja korkeakoulut harjoittavat alaa koskevaa tutkimusta. Tällaiseen tutkimukseen osallistuminen on Loppukäyttäjälle vapaaehtoista, ellei Yhteisötilaajan kanssa erikseen toisin sovita. Jollei muuta ole ilmoitettu, tällaisen kyselyn tai muun vastaavan tiedon keräämisen yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelystä vastaa kyseisen tiedon kerääjä. 

5. Yhteisötilaajan vastuut ja oikeudet 

5.1 Käyttöehdot ja vastuu Loppukäyttäjistä 

Yhteisötilaaja vastaa suhteessa Palveluntarjoajaan ja kolmansiin osapuoliin Yhteisötilaajan Loppukäyttäjien käytöstä ja toiminnasta Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa. 

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, miten Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden välineitä ja hallitsemiaan aineistojen käyttöoikeuksia suhteessa toisiin Loppukäyttäjiin tai kolmansiin osapuoliin. 

Palveluntarjoaja ei takaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.  

Mikäli Loppukäyttäjä käyttää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita tavalla, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöehtoja, hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden toimintavarmuuden, tietoturvan ja tietosuojan, Palveluntarjoajalla on oikeus laskea Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden palvelutasoa, hävittää kiellettyyn käyttöön liittyvä aineisto Loppukäyttäjälle ilmoittamatta ja/tai estää Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttö Loppukäyttäjältä parhaaksi katsomassaan laajuudessa. 

Käyttöoikeuden sulkemisesta huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan. 

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa Loppukäyttäjään nähden mistään vahingosta, jota Loppukäyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita käytettäessä. 

Yhteisötilaaja vastaa siitä, että Loppukäyttäjät saavat tiedon Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöä koskevista Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöehdoista, ja pyrkii kaikin tavoin toimimaan siten, että Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita lain, tämän Sopimuksen, palvelun käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti. Sanoma Prolla on myös oikeus julkaista käyttöehdot Yhteisötilaajan Loppukäyttäjän luettavaksi. Mikäli Yhteisötilaaja katsoo, että Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttäminen vaatii erillisen sopimuksen tekemistä Loppukäyttäjien kanssa, siitä vastaa Yhteisötilaaja. 

Yhteisötilaaja ymmärtää, että Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöoikeuden myötä Loppukäyttäjät saavat käyttöönsä erilaisia sähköisiä viestintävälineitä sekä sisällön tuottamiseen, jakamiseen ja käyttämiseen liittyviä sovelluksia ja toiminnallisuuksia. Mikäli Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita tai sen osia tavalla, joka rikkoo lakia, tekijänoikeutta, tätä Sopimusta (ml. Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöehtoja) tai hyvää tapaa tai joka voi vaarantaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden toimintavarmuuden, tietoturvan tai tietosuojan, Palveluntarjoajalla on oikeus laskea Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden palvelutasoa tai estää Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttö parhaaksi katsomassaan laajuudessa. 

5.2 Vastuu tarvittavasta laitteistosta 

Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita käytetään internetin tai muun kiinteän tai langattoman tietoverkon välityksellä ja Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden saavutettavuus on riippuvainen Yhteisötilaajan ja/tai Loppukäyttäjän tietoliikenneyhteyksistä. Yhteisötilaaja vastaa ja huolehtii itse käyttämiensä laitteistojen, tietokone- ja verkko-ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien riittävistä ominaisuuksista, varustelusta, tietoturvasta ja toimivuudesta. Palveluntarjoaja tiedottaa Yhteisötilaajaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöä koskevista teknisistä vaatimuksista ennen Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöönottoa. 

Yhteisötilaaja vastaa siitä, että se toimittaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin liittyvän Loppukäyttäjiltä saamansa palautteen Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja huolehtii palautteeseen vastaamisesta parhaaksi katsomallaan tavalla. 

6. Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöönotto ja Palvelut 

6.1 Käyttäjätunnukset ja salasanat 

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttäminen edellyttää, että jokaisella Loppukäyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Saatuaan tarvittavat Loppukäyttäjien tiedot Yhteisötilaajalta tai Yhteisötilaajan Loppukäyttäjältä, Palveluntarjoaja luo Loppukäyttäjille henkilökohtaiset käyttäjätilit sekä käyttäjätunnukset ja salasanat.

Yhteisötilaaja vastaa toimittamiensa Loppukäyttäjien tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta sekä niissä olevien mahdollisten virheiden seurauksista. 

Saatuaan tarvittavat Loppukäyttäjien tiedot Yhteisötilaajalta Palveluntarjoaja luo Loppukäyttäjille henkilökohtaiset käyttäjätilit sekä käyttäjätunnukset ja salasanat, mikäli salasanoja hallinnoi Sanoma Pro. Luodessaan käyttäjätunnukset ja salasanat Sanoma Pro kytkee eri Loppukäyttäjille erilaisia oikeuksia Yhteisötilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Saamiensa oikeuksien nojalla eri Loppukäyttäjillä on käytössään eri aineistoja ja julkaisu-, viestintä- ja hallintatyökaluja, joiden avulla he voivat myös vaikuttaa toisten Loppukäyttäjien oikeuksiin ja tietoihin (esim. vaihtaa salasanan). 

Palveluntarjoaja luovuttaa tai antaa Loppukäyttäjien saataville käyttäjätunnukset ja salasanat sekä käyttöönoton ohjeistuksen Yhteisötilaajalle Sopimuksessa sovitussa aikataulussa. Tämän jälkeen käyttäjätunnusten ja salasanojen luovuttaminen oikeille Loppukäyttäjille ja niiden käyttöönotto on Yhteisötilaajan vastuulla. Yhteisötilaaja käsittelee hallussaan olevia Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden salasanoja ja käyttäjätunnuksia huolellisesti. 

Mikäli Sanoma Pro Digitaalisen palvelun käyttöoikeus perustuu Oppilaskäyttäjän / hänen huoltajansa ja Sanoma Pron väliseen Sopimukseen, toimii Oppilaskäyttäjän sähköpostiosoite käyttäjätunnuksena ja Oppilaskäyttäjä määrittelee salasanan palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. 

Loppukäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Alaikäisellä Loppukäyttäjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätunnus ja salasana huoltajalleen, jotta tämä voi tarvittaessa tutustua Sanoma Pron Digitaalisiin palveluihin. 

Loppukäyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjätunnus ja salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen haltuun, Loppukäyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa tästä oman Yhteisötilaajansa vastuuhenkilölle tai Sanoma Pron asiakaspalveluun vahinkojen välttämiseksi. 

Kirjautuessaan tunnuksillaan ensi kertaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka pätevät kaikkialla Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa. Mikäli Loppukäyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen tulee lopettaa Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttäminen välittömästi ja palauttaa saamansa käyttäjätunnukset salasanoineen Yhteisötilaajalle. 

6.2 Palvelut 

Palveluntarjoaja voi järjestää Yhteisötilaajalle Sopimuksen perusteella Sopimuksessa määriteltyjä Palveluita, joiden tarkoitus on tukea Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöönottoa ja säännöllistä käyttöä. Palveluita annetaan Sopimuksessa sovitulle määrälle Loppukäyttäjiä. Palveluntarjoaja järjestää Palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. 

7. Henkilö- ja ryhmätietojen käsittely 

7.1 Henkilötietojen käsittely Palveluntarjoajan toimiessa käsittelijänä 

Yhteisötilaaja on rekisterinpitäjä niille henkilötiedoille, joiden käsittely on tarpeen sen ostaessa ja tarjotessa SanomaPro:n Digitaalisia Palveluita Loppukäyttäjille.  

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden yhteydessä ja käytön aikana Yhteisötilaaja tai Yhteisötilaajan Loppukäyttäjä toimittaa Palveluntarjoajalle Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käytön kannalta tarpeelliset Loppukäyttäjien tiedot kohdan 6.1 mukaisesti. Lisäksi Loppukäyttäjien tietoja ja Loppukäyttäjien Sisältöjä tallentuu Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin palvelun käytön yhteydessä. Palveluntarjoaja käsittelee näitä Loppukäyttäjien tietoja ja Loppukäyttäjien Sisältöjä Yhteisötilaajan toimeksiannosta palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Toimeksianto on voimassa Sopimuksen voimassaoloajan. 

Yhteisötilaaja vastaa SanomaProlle toimitettujen henkilötietojen lainmukaisuudesta ja rekisterinpitäjän velvoitteista Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tallennettujen henkilötietojen osalta. Yhteisötilaaja vastaa siitä, että sillä on oikeus Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden sujuvan käytön edellyttämien Loppukäyttäjien henkilötietojen toimittamiseen Palveluntarjoajalle. 

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää eikä oikeutta käyttää Yhteisötilaajan henkilörekisterin tietoja muutoin kuin tässä Sopimuksessa määritellyssä tarkoituksessa. Tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppanin EU/ETA-alueella sijaitsevalle palvelimelle. 

Palveluntarjoajan tulee suojata henkilötiedot asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön, muuttamisen, tuhoamisen tai muun luvattoman käsittelyn estämiseksi. Toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia tietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö sekä tietoturvariskit huomioiden. 

Osapuolten välillä Palveluntarjoaja vastaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tallennettujen tietojen tietoturvasta. Yhteisötilaajan ja Loppukäyttäjien tulee noudattaa Palveluntarjoajan kulloinkin antamia tietoturvaa koskevia ohjeita. 

Yhteisötilaajan toimittamien tietojen perusteella Palveluntarjoaja luo kullekin Loppukäyttäjälle erilaisia Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöoikeuksia, joiden avulla hän voi hyödyntää Sanoma Pron Digitaalisia Palveluita opettamisessa ja oppimisessa. 

Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa Yhteisötilaajalla on oikeus tarkistaa Loppukäyttäjiä koskevat Palveluntarjoajalle toimittamansa henkilö- ja ryhmätiedot ja muokata niitä; ns. ylläpitäjäoikeuksin toimiva Opettajakäyttäjä voi tarkistaa muita Yhteisötilaajan Opettajakäyttäjiä koskevat Sopimuksen perusteella Palveluntarjoajalle toimitetut henkilö- ja ryhmätiedot ja muokata niitä; ja Opettajakäyttäjä voi tarkistaa omien opetusryhmiensä Oppilaskäyttäjiä koskevat Sopimuksen perusteella Palveluntarjoajalle toimitetut henkilö- ja ryhmätiedot ja muokata niitä. 

Jokaisella Loppukäyttäjällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja muokata niitä Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa. Ellei Sopimuksessa toisin sovita, Loppukäyttäjällä on oikeus kopioida itseään koskevat tiedot toiseen henkilörekisteriin. 

7.2 Tilastotiedot ja tietojen säilyttäminen 

Edellä sanotun lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käytön yhteydessä mahdollisesti syntyvää tilastotietoa palvelujen kehittämiseksi ja Oppimiseen liittyvien lisäpalveluiden tuottamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää tällaiset anonymisoidut tiedot myös Sopimuksen päätyttyä. Vastaavasti Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää Loppukäyttäjän asiakkuuden aikana käsiteltävät henkilötiedot myös Sopimuksen päätyttyä, mikäli sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen perusteltu oikeus jatkaa tietojen käsittelyä. Palveluntarjoaja tarjoaa myös Yhteisötilaajalle tilastollisia raportteja palvelun lisenssien käyttöönottoasteesta.  

7.3 Loppukäyttäjän henkilötietojen käsittely Palveluntarjoajan toimiessa rekisterinpitäjänä 

Palveluntarjoaja toimii henkilötietojen suhteen rekisterinpitäjänä mikäli Palveluntarjoajalle muodostuu suora asiakassuhde Loppukäyttäjään (esimerkiksi Loppukäyttäjän tilatessa tai ostaessa Palveluntarjoajan tuotteita tai luodessa itsenäisesti tilin Palveluntarjoajan palveluun ja hyväksyessä palvelun ehdot).  Tämä pätee myös siinä tapauksessa, mikäli Loppukäyttäjä ei luo tiliä itsenäisesti, vaan tilin tiedot ovat aikaisemmin toimitettu Yhteisötilaajan toimesta tai avustamana Palveluntarjoajalle, ja sen jälkeen Loppukäyttäjä tilaa tai ostaa itsenäisesti Palveluntarjoajalta Palveluntarjoajan tuotteita.  

Palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja Sanoma Pron tietosuojalausekkeen mukaisesti mm. palvelun toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, asiakastapahtumien varmentamiseksi, asiakas-palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointitarkoituksissa, tarjotakseen Loppukäyttäjälle ja tämän huoltajalle kohdennettuja oppimisratkaisuja ja -tuotteita perustuen Loppukäyttäjän Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tallentuneeseen Loppukäyttäjän käyttöhistoriaan, analysointi- ja tilastointitarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimuksia varten sekä muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa. 

8. Palvelun käyttöön liittyvien tunnistamis- ja muiden luottamuksellisten tietojen käsittely 

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käytön myötä Palveluntarjoaja käsittelee Yhteisötilaajan toimeksiannosta tai muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti Loppukäyttäjiä koskevia tunnistamis-, loki-, henkilö-, sivulataus- ja muita luottamuksellisia tietoja. Nämä tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia, eikä Palveluntarjoaja käsittele niitä muutoin kuin siinä laajuudessa kuin se on tarpeen palvelun tarjoamiseksi ja sen sujuvan käytön ja tietoturvan varmistamiseksi, palvelun kehittämiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi ja estämiseksi. 

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttö voi edellyttää evästeiden sallimista. Kerromme tarkemmin evästeistä evästekäytännöissä. 

Yhteisötilaaja voi saada Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttötilastoja erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan toimittaessa Yhteisötilaajalle Loppukäyttäjiin liittyviä henkilö- tai tilastotietoja toimii Yhteisötilaaja näiden tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa tietojen käytön laillisuudesta. 

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käytön myötä Loppukäyttäjät voivat käyttää erilaisia Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin sisältyviä viestintävälineitä, kuten esimerkiksi sähköpostia ja keskusteluryhmiä. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, miten Yhteisötilaaja ja Loppukäyttäjät käyttävät Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden viestintävälineitä ja mitä he niiden avulla viestivät. Palveluntarjoaja ei vastaa Loppukäyttäjien viestinnän sisällöstä eikä siihen mahdollisesti liittyvistä väärinkäytöksistä ja rikkomuksista. Palveluntarjoaja ei valvo, sensuroi eikä moderoi Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa tapahtuvaa viestintää. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus suodattaa Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa tapahtuvaa viestintää ns. roskapostin estämiseksi ja hävittää näin suodatetut viestit ilmoittamatta siitä erikseen Loppukäyttäjille tai Yhteisötilaajalle.  

Mahdollisissa tai epäillyissä Loppukäyttäjien viestinnän väärinkäytöstilanteissa Yhteisötilaaja vastaa ja päättää väärinkäytöksen selvittämisestä ja mahdollisten niistä johtuvien toimenpiteiden käynnistämisestä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää parhaaksi katsomillaan menetelmillä tietoteknisten virusten, haittaohjelmien, roskapostin yms. tallettaminen, säilyttäminen, asentaminen, asentuminen ja levittäminen Sanoma Pron Digitaalisissa Palveluissa.  

Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttövarmuuden, tietoturvan ja hyvän palvelutason varmistamiseksi sekä tekijänoikeusrikkomusten ehkäisemiseksi Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää Sanoma Pron Digitaalisista Palveluista kaikki tietoteknisiä viruksia, haittaohjelmia, roskapostia yms. sisältävä aineisto ilman Yhteisötilaajan tai Loppukäyttäjän lupaa. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Yhteisötilaajalle tai Loppukäyttäjälle tästä syystä poistamistaan ja hävittämistään aineistoista eikä korvata Yhteisötilaajalle, Loppukäyttäjille tai kolmansille osapuolille tästä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. 

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden sekä siellä olevien Yhteisötilaajan Sisältöjen ja Loppukäyttäjien Sisältöjen säilymisen käytettävänä varmuuskopioimalla Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden toimintavarmuuden kannalta riittävät tiedot viikoittain. Palveluntarjoaja säilyttää varmuuskopioita vähintään yhden kuukauden ja takaa pystyvänsä kulloinkin palauttamaan yhtä kuukautta aiemmin vallinneen tilanteen Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin. 

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tallettaa mitään Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden osaa, Yhteisötilaajan Sisältöjä, Loppukäyttäjien Sisältöjä tai Lisäpalveluita Yhteisötilaajan palvelimille Sopimuksen voimassa ollessa tai sen jälkeen. 

9. Sopimuksen voimassaolo  

Yhteisötilaajan Sopimuksen voimassaolo ja irtisanomisehdot on määritelty Yhteisötilaajan Sopimuksessa ja yksityishenkilön osalta Sopimus katsotaan päättyneeksi tietosuojalausekkeessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 

10. Sopimuksen purkaminen 

Sopimuskumppani saa purkaa Sopimuksen, jos Palveluntarjoajan suoritus poikkeaa Sopimuskumppanin vahingoksi olennaisesti Sopimuksessa sovitusta, eikä puutetta Sopimuskumppanin kirjallisen huomautuksen johdosta korjata kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Sopimuskumppanin esittämästä kirjallisesta huomautuksesta. Sopimuksen purkautuessa Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä Palveluntarjoaja on velvollinen palauttamaan Sopimuskumppanille tämän etukäteen mahdollisesti suorittamista Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden maksuista Sopimuksen purkautumisen jälkeistä aikaa vastaavan osuuden. 

Palveluntarjoaja saa purkaa Sopimuksen, jos Sopimuskumppani ja/tai Yhteisötilaajan Loppukäyttäjät olennaisesti rikkovat Sopimusta (mukaan lukien näitä käyttöehtoja). Sopimuksen purkautuessa Sopimuskumppanista ja /tai Yhteisötilaajan Loppukäyttäjistä johtuvasta syystä Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa Sopimuskumppanilta etukäteen mahdollisesti saamaansa korvausta Sopimuksen purkautumisen jälkeiseltä ajalta. 

Kumpikin osapuoli saa purkaa Sopimuksen, jos kohdan 13 mukaisen esteen vuoksi Sopimuksen tai sen osan täyttyminen viivästyy tai keskeytyy enemmän kuin kahden kuukauden ajaksi. 

11. Sopimuksen voimassaolon päättymisen seuraukset 

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Sopimuskumppanin ja Loppukäyttäjien käyttöoikeus Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin päättyy välittömästi. 

Yhteisötilaaja vastaa siitä, että se tiedottaa Yhteisötilaajan Loppukäyttäjiä Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöoikeuden päättymisestä riittävän ajoissa ennen Sopimuksen päättymistä. 

Yhteisötilaaja vastaa siitä, että Yhteisötilaajan Loppukäyttäjiä ohjeistetaan, miten Sopimuksen päättyminen vaikuttaa Loppukäyttäjien Sisältöjen ja Yhteisötilaajan Sisältöjen käytettävyyteen ja miten Loppukäyttäjien tulee toimia niiden talteen ottamiseksi ennen kuin Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöoikeus Loppukäyttäjiltä päättyy. Yhteisötilaaja vastaa myös siitä, mitä käyttöoikeuksia yksittäisellä Loppukäyttäjällä säilyy sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin ei enää perustu tähän Sopimukseen. 

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan Yhteisötilaajalle eikä Loppukäyttäjille käyttöoikeutta Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin, sen osaan tai johonkin korvaavaan järjestelmään Yhteisötilaajan Sisältöjen, Loppukäyttäjien Sisältöjen tai Lisäsisältöjen käyttämiseksi tai talteen ottamiseksi Sanoma Pron Digitaalisista Palveluista sen jälkeen, kun Sopimuksen voimassaolo on päättynyt. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen säilyttämään Yhteisötilaajan Sisältöjä, Loppukäyttäjien Sisältöjä tai Lisäsisältöjä Sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Sopimuksen voimassaolon päätyttyä Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus arkistoida Loppukäyttäjien Sisältöjä niiden mahdollista myöhempää Loppukäyttäjille palauttamista varten. Mikäli Loppukäyttäjien Sisältöjä on tarpeen palauttaa, Loppukäyttäjä ja Palveluntarjoaja sopivat siitä erikseen. 

Yhteisötilaaja vastaa siitä, millä keinoin Loppukäyttäjät voivat käyttää Yhteisötilaajan Sisältöjä tai Loppukäyttäjien Sisältöjä sen jälkeen, kun Sopimuksen voimassaolo ja Loppukäyttäjien käyttöoikeus Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin on päättynyt. 

Tilanteessa jossa Loppukäyttäjä siirtyy pois Yhteisötilaajan Sopimuksen piiristä Yhteisötilaaja antaa Sanoma Prolle luvan siirtää Loppukäyttäjän Sisällöt Loppukäyttäjän käytettäväksi toisen Sopimuksen yhteydessä. Sopimus voi olla Loppukäyttäjän henkilökohtainen tai toisen Yhteisötilaajan sopimus, joka piiriin Loppukäyttäjä siirtyy. 

Jos Loppukäyttäjällä on Sopimuksen voimassaolon päättyessä muuhun kuin tähän Sopimukseen perustuva käyttöoikeus Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tai hän myöhemmin saa sen, hänellä on oikeus jatkaa Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin tallettamiensa Loppukäyttäjän Sisältöjen käyttämistä kulloinkin voimassa olevien ehtojen puitteissa. 

Sopimuksen päättyessä Yhteisötilaaja palauttaa tai tuhoaa hallussaan olevan Sanoma Pron Digitaalisiin Palveluihin liittyvän Palveluntarjoajan luovuttaman tai omistaman aineiston ilman viivytystä Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta kaikki näissä käyttöehdoissa mainitut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuita sekä vastuunrajoituksia koskevat säännökset jäävät voimaan. 

12. Muut määräykset 

12.1 Sopimuksen siirtäminen 

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen Sopimuksen osapuolen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Sopimuskumppanille siirtää Sopimus kokonaan tai osittain siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle, sekä siirtää Sopimukseen perustuvat mahdolliset saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen mahdolliset maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle. 

12.2 Salassapito 

Jollei pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä muuta johdu, osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Sopimuksen sisällön ja mahdollisesti haltuunsa saamat toisen osapuolen liikesalaisuudet tai muut luottamukselliset tiedot. Tämän salassapitovelvoitteen estämättä molemmilla osapuolilla on oikeus hyödyntää Sopimuksen mukaisen yhteistyön perusteella saamaansa yleistä kokemusta ja asiantuntemusta. Tämä sitoumus jatkuu Sopimuksen päättymisestä huolimatta kolme (3) vuotta. 

12.3 Vahingonkorvausvelvollisuus 

Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Osapuolten vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä vahingoista rajoittuu enintään 10 000 euroon vahinkotapahtumaa kohden, ellei Sopimuksessa muissa kohdissa ole toisin sovittu. 

Edellä todettuja vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuihin vahinkoihin. 

12.4 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. 

12.5 Käyttöehtojen muuttaminen 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Sopimuskumppanille ja Loppukäyttäjille asianmukaisesti suhteessa muutosten laatuun.  Mikäli Sopimuskumppani katsoo muutoksen olevan Sopimuskumppanille vahingoksi eikä hyväksy muutosta, Sopimuskumppanilla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen tullessa voimaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja palauttaa tässä tapauksessa Sopimuskumppanilta etukäteen mahdollisesti saamansa korvauksen irtisanomisen jälkeiseltä ajalta. Jatkamalla Sanoma Pron Digitaalisten Palveluiden käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Sopimuskumppani ja / tai Loppukäyttäjä sitoutuu noudattamaan uusia ehtoja. 

13. Ylivoimainen este ja myötävaikutusvelvollisuus 

Ylivoimaisena esteenä pidetään seikkaa, joka tapahtuu Sopimuksen solmimisen jälkeen, jota osapuolten ei ole ollut kohtuudella syytä ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä ja joka estää tai viivästyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekee ne kohtuuttoman vaikeiksi, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia kustannuksia, vaivaa tai ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi lakko, sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisten suorittama pakko-otto julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energianjakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vastaava vaikutuksiltaan merkittävä tai epätavallinen osapuolista riippumaton syy. 

Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä esteen ilmaantumisesta ilmoittaa toisille osapuolille kirjallisesti sopimusvelvoitteen täyttämisen siirtymisestä ja/tai päättymisestä. 

Osapuolet pyrkivät toimimaan toistensa kohtuullisten etujen mukaisesti sekä omalta osaltaan myötävaikuttamaan tämän Sopimuksen mukaisen yhteistyön toteuttamiseksi.