3

Loisto lukioon

Jokainen saa loistaa!

Loista äidinkielen ja kirjallisuuden taidoissa!

Loisto on lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä sekä valmistautumaan ylioppilaskokeeseen. Sarja panostaa vahvan luku- ja kirjoitustaidon sekä laajan vuorovaikutusosaamisen harjoitteluun.

Monipuoliset sisällöt opettavat loistamaan

Loisto sisältää laajuudeltaan ja haastavuudeltaan vaihtelevia aineistoja. Käsikirjan selkeät ja havainnolliset opetustekstit sekä innostava visuaalisuus auttavat opiskelijaa hahmottamaan ydinasiat helposti. Vaiheistettujen ohjeiden ja mallitekstien avulla taito tulkita ja kirjoittaa erilaisia tekstejä kehittyy. Loiston tehtävät sisältävät laajuudeltaan ja haastavuudeltaan vaihtelevia aineistoja. Sarjaan kuuluvat videot havainnollistavat opiskeltavia sisältöjä, ja niitä voi hyödyntää oppimisen eri vaiheissa.

Ylioppilaskokeeseen valmistaudutaan taito kerrallaan

Loisto vahvistaa opiskelijan kulttuurista ja kriittistä lukutaitoa sekä kirjoitustaitoa pilkkomalla ne osataitoihin, joita harjoitellaan aluksi yksi  kerrallaan. Tehtävissä harjoitellaan runsaasti muun muassa kontekstien havaitsemista, täsmällistä käsitteiden käyttöä, monimuotoisten tekstien tulkintaa, aineistojen hyödyntämistä ja näkökulman valintaa. Opiskelussa hyödynnetään malleja ja esimerkkitekstejä sekä tutkitaan eritasoisten autenttisten ylioppilaskoevastauksien onnistuneita ja kehitettäviä piirteitä.

Loisto helpottaa opiskelijan ja opettajan arkea

Loisto helpottaa laajan ja pirstaleisen oppiaineen hallitsemista. Kampuksen digikirjaa voi muokata omien tarpeiden mukaan, ja Ohjaamosta voi seurata opiskelijoiden edistymistä. Opiskelijat näkevät digitehtävissä kätevästi teorian ja tehtävät rinnakkain. Itsetarkistuvat tehtävät ja avointen tehtävien mallivastaukset auttavat arvioimaan omaa osaamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Eriyttäminen huomioitu loistavasti

Käsikirjan rakenne helpottaa opiskelua: ingressien, väliotsikoiden, kuvioiden ja ohjelaatikoiden avulla luvun ydinasiat hahmottuvat helposti. Tehtävien tasomerkinnät ohjaavat oikeantasoisen tehtävän valinnassa. Lisäksi Loisto tarjoaa monipuoliset materiaalit myös S2-opiskelijoille.

Katso video ja tutustu Loisto-sarjaan

 

Sarjan tekijät

Loisto

Marja Hakalin, Elias Heikkonen, Jenni Hurme, Anna Kalliokoski, Valtteri Kela, Laura Kollin, Lari Kotilainen, Terhi Lintunen, Tanja Luostarinen, Noora Mattila, Juha-Matti Tammela ja Kati Timonen.

Loisto S2

Annukka Bösinger, Satu Mattila, Eija Lehvikko ja Stiina Rantatalo.

Tutustu tekijöihin »

Miksi valita Loisto?

Katso videolta, millaista palautetta Loisto-sarja on saanut. 

.

Lumon lukio valitsi äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen Loisto-sarjan – nämä syyt ratkaisivat valinnan

Lumon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Hilda Koskimäki kertoo, millaista Loisto-sarjan avulla on opettaa.

Lue lisää »

S2-opiskelijoita entistä enemmän lukiossa – Loisto vastaa lisääntyneeseen materiaalitarpeeseen

Äidinkielen ja kirjallisuuden Loisto-sarjaan on räätälöity lukion uuden opetussuunnitelman mukainen S2-materiaali, joka huomioi eritasoiset opiskelijat yksilöinä.

Lue lisää »

Mitä sarjaan kuuluu?

Opiskelijalle

Käsikirja (painettu tai digikirja)

Loisto-sarjan tuoteperheeseen kuuluu koko lukion teorian sisältävä käsikirja. Käsikirja ja moduulikohtaiset tehtäväkirjat ovat tarjolla sekä painetussa että digitaalisessa muodossa. Näin jokainen voi räätälöidä itselleen sopivan yhdistelmän painettua ja digitaalista materiaalia Loisto-sarjan monipuolisesta ja selkeästä tuoteperheestä.

Tutustu näytesivuihin:

Tehtäviä (painettu tai digikirja)

Monipuoliset tehtävät on saatavilla jokaiseen moduuliin. Moduulikohtaiset materiaalit mahdollistavat moduulien joustavan yhdistelyn opintojaksoiksi niin oppiaineen sisällä kuin aineiden välilläkin. 

Tehtävät tarjoavat kattavan paketin kunkin moduulin ydinasioiden harjoitteluun. Jokaisessa luvussa on runsaasti tehtäviä. Digitehtävistä osa on itsetarkistuvia, jolloin opiskelija saa heti palautteen suorituksestaan.

Tutustu näytesivuihin:

S2-digitehtävät 

Loisto-sarja tarjoaa kattavasti materiaalia S2-oppimäärän mukaan opiskelevalle. Moduuleihin 1–8 on saatavana S2-digitehtävät, jotka pohjautuvat S1-digitehtäviin mutta on muokattu S2-opiskelijan tarpeisiin sopiviksi. Moduulien 10 ja 11 S2-digitehtävät on suunniteltu alusta asti valmentamaan S2-opiskelijaa ylioppilaskokeeseen. S2-digitehtävien tukikeinoja ovat muun muassa sanastot ja tehtävässä tarvittavan teorian tiivistelmät. Lisäksi kielen- ja tekstinhuollon osioon on lisätty juuri S2-opiskelijan kielitaitoa vahvistavia tehtäviä.

Arttu

Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville audiovisuaalisen aineiston, kuten ääneen luetut tekstit sekä videot. Sovelluksessa on kuunneltavissa jokaiseen käsikirjan jaksoon liittyvä podcast, joka toimii mielenkiintoisena avauksena jakson teemaan.

Opettajalle

Digikirja ja -tehtävät

Loisto-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digikirja ja digitehtävät. Digikirja sisältää käsikirjan materiaalin ja havainnollistavat audiovisuaaliset materiaalit yhdessä paketissa. 

Opettajan digiaineisto

Moduulikohtaisten digitehtävien mukana on materiaalia myös opettajalle. Opettajan työtä helpottavat esimerkiksi arviointilomakkeet, mallivastaukset ja työtapa- ja eriyttämisvinkit.

Kokeet ja Abitti-kokeet

Jokaisen moduulin materiaaleihin kuuluu Kompassi-digikoe, joten kokeet on mahdollista järjestää täysin digitaalisesti. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Moduuleihin liittyvät luku- ja kirjoitustaidon tehtävät ovat saatavissa myös helppokäyttöisinä Abitti-zippeinä. Lisäksi Loisto sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä preliminäärikokeen.

Ohjaamo

Kunkin moduulin digitehtäviin sisältyy Ohjaamo. Ohjaamon avulla niin opettaja kuin opiskelija voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa.


Tuotteet

Loisto Käsikirja

Loisto Käsikirja sisältää lukion äidinkielen ja kirjallisuuden  moduulien teoriasisällöt. Käsikirjaa käytetään kaikilla lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksoilla. Käsikirjan selkeät ja havainnolliset opetustekstit sekä innostava visuaalisuus auttavat opiskelijaa hahmottamaan ydinasiat helposti.

Loisto 1

Loisto 1  sisältää moduulin ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä niiden rakenteita ja ilmaisutapoja. Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet.

Loisto 2

Loisto 2  sisältää moduulin ÄI2 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan, syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina sekä ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen.

Loisto 3

Loisto 3  sisältää moduulin ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa, ryhmäviestintätaitojaan sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä.

Loisto 4

Loisto 4 sisältää moduulin ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää omaa lukemistaan, tutustuu kirjallisuuden lajeihin, monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta ja ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

Loisto 5

Loisto 5 sisältää moduulin ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, ymmärtää median toimintatapoja, oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä ja perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin.

Loisto 6

Loisto 6 sisältää moduulin ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kirjoittajana, oppii hyödyntämään muita tekstejä ja arvioimaan niiden luotettavuutta sekä syventää käsitystään tekstin osien vaikutuksesta tekstin merkityksiin.

Loisto 7

Loisto 7 sisältää moduulin ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää esiintymisrohkeuttaan, kehittää esiintymistaitojaan eri ympäristöissä ja syventää kykyään analysoida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

Loisto 8

Loisto 8 sisältää moduulin ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää kirjallisuuden tuntemustaan, tarkastelee tekstejä niin yhteiskunnallisesti kuin kulttuurisesti, ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa ja oppii tuntemaan keskeisiä teoksia.

Loisto 9

Loisto 9 sisältää moduulin ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa tulevaisuudessa tarvittavia vuorovaikutustaitojaan ja kehittyy eettisenä, rakentavana ja erilaiset kontekstit huomioon ottavana toimijana ja vuorovaikutuksen analysoijana. Loisto 9 soveltuu myös S2-opiskelijoille. 

Loisto 10

Loisto 10 sisältää moduulin ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen ja kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

Loisto 11

Loisto 11 sisältää moduulin ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää lukutaitoaan, osaa analysoida erilaisia tekstejä, ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa ja osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä.

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

S2-tuotteet

Loisto 1 S2

Loisto 1 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa käsitellä erilaisia tekstejä, oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoituksensa pohjana ja havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmaisujen käyttöä.

 • Loisto 1 S2-digitehtäviä, julkaistu (näyteaineisto nähtävillä Kampuksessa)

Loisto 2 S2

Loisto 2 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S22 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan, ymmärtää kielen merkityksen oppimiselle ja ajattelulle ja oppii käyttämään kielenkäyttötilanteita kielitaitonsa kehittämisessä.

 • Loisto 2 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 3 S2

Loisto 3 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S23 Vuorovaikutus 1 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää monipuolisesti viestintätaitojaan, syventää käsitystään viestinnästä, oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta eri konteksteissa ja perehtyy ryhmäviestinnän ilmiöihin.

 • Loisto 3 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 4  S2

Loisto 4 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S24 Kirjallisuus 1 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään kaunokirjallisia tekstejä, kehittää ymmärrystään kirjallisuuden lajeista, kiinnostuu kirjallisuudesta ja kehittää kielellisiä taitojaan kaunokirjallisuuden avulla.

 • Loisto 4 S2-digitehtäviä, julkaistu 

Loisto 5 S2

Loisto 5 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, ymmärtää median toimintatapoja, oppii tarkastelemaan vaikuttamisen keinoja teksteissä ja perustelemaan paremmin omia mielipiteitään.

 • Loisto 5 S2-digitehtäviä, tulossa 06/2022

Loisto 6 S2

Loisto 6 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S26 Kirjoittaminen 1 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu ja syventää osaamistaan kirjoittajana, syventää käsitystään tekstin osien vaikutuksesta tekstin merkityksiin ja oppii kirjoittamaan tekstejä myös yhdessä muiden kanssa.

 • Loisto 6 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 7 S2

Loisto 7 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S27 Vuorovaikutus 2 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää erilaisia viestinnän strategioita ja taitoja, kehittää viestintärohkeuttaan ja esiintymistaitojaan, hahmottaa puheen rakennetta ja oppii tarkastelemaan kieltä vuorovaikutuksessa.

 • Loisto 7 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 8 S2

Loisto 8 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S28 Kirjallisuus 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää kirjallisuuden tuntemustaan, tarkastelee kirjallisuutta eri konteksteissa, ymmärtää kontekstien merkityksen tulkinnassa ja tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin.

 • Loisto 8 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 9

Loisto 9 -moduulin ei ole erillistä S2-materiaalia, vaan Loisto 9 Tehtäviä soveltuu myös S2-opiskelijoille.

Loisto 10 S2

Loisto 10 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S210 Kirjoittaminen 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää edelleen omaäänistä kirjoitustaitoaan myös muita tekstejä hyödyntäen ja kehittyy kirjoitusprosessissa ja kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden käyttäjänä.

 • Loisto 10 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 11 S2

Loisto 11 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S211 Tekstien tulkinta 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan, osaa tulkita erilaisia tekstejä ja ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa.

 • Loisto 11 S2-digitehtäviä, julkaistu

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk lisenssi

Lisenssiä voi käyttää joustavasti läpi lukuvuoden. Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Loisto Käsikirja -digikirja
 • Moduulien 1—11 digitehtävät
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk lisenssi

Kolmen kuukauden lisenssi sopii hyvin esimerkiksi yksittäisen moduulin suorittamiseen tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen.

 • Loisto Käsikirja -digikirja
 • Moduulien 1—11 digitehtävät
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Lisenssin voimassaoloaika alkaa siitä, kun lisenssi jaetaan opiskelijalle tai opiskelijan aiempi lisenssi on päättynyt.

Tutustu verkkokaupassa »

Tutustu lisää Loisto-sarjaan

Katso kaikki videot täältä›

Katso Loisto-sarjan käyttäjäkoulutuksen tallenne

Käyttäjäkouluksessa sarjan tekijät antavat vinkkejä sarjan käyttöön opetuksessa.

Katso tallenne tästä» 

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä