3

Loisto lukioon

Loisto-sarja ohjaa nuoria kasvamaan empaattisiksi ja vastuullisiksi tulevaisuuden osaajiksi. Se auttaa löytämään opittavien taitojen merkityksen omassa elämässä sekä valmistautumaan ylioppilaskokeeseen.

Sarjan esittely

Sarja panostaa vahvan luku- ja kirjoitustaidon sekä laajan vuorovaikutusosaamisen harjoitteluun

Loisto on uuden opetussuunnitelman mukainen äidinkielen ja kirjallisuuden sarja, joka motivoi ja auttaa opiskelijaa huomaamaan taitojensa karttumisen ja tukee näin yksilöllistä oppimista. Käsikirjan selkeät ja havainnolliset opetustekstit sekä innostava visuaalisuus auttavat opiskelijaa hahmottamaan ydinasiat helposti. Vaiheistettujen ohjeiden ja mallitekstien avulla taito tulkita ja kirjoittaa erilaisia tekstejä kehittyy. Tehtäväkirjoissa opiskelijan on helppo asettaa tavoitteet ennen opittavan kokonaisuuden aloittamista, ja Ohjaamon avulla omaa edistymistä voi seurata sujuvasti.

Sarjaan kuuluvat videot havainnollistavat opiskeltavia sisältöjä. Videoita on mahdollista hyödyntää monin tavoin oppimisen eri vaiheissa. Niiden avulla opiskelija voi tutustua aiheeseen etukäteen tai kerrata jo opittuja asioita ylioppilaskoetta varten.

Digitaaliset työkalut opettajan tukena

Loiston digitaalisten materiaalien lähtökohta on looginen rakenne ja helppokäyttöisyys. Digitaalisia materiaaleja käytetään Sanoma Pron digitaalisen Kampus-palvelun kautta. Kampuksen parhaisiin ominaisuuksiin kuuluu oppitunnin kulkua jäsentävä tehtäväkeskus sekä itsetarkistuvat tehtävät ja avointen tehtävien mallivastaukset, joiden avulla opiskelija saa nopean palautteen vastauksistaan. Ohjaamon havainnolliset värikoodit tarjoavat kattavan näkymän edistymisestä niin opiskelijalle kuin opettajallekin.

Sarjan vahvuudet

 • Monipuoliset tehtävät kehittävät luku- ja kirjoitustaitoa suunnitelmallisesti ja auttavat loistamaan ylioppilaskokeen ydintaidoissa.
 • Vuorovaikutusosaaminen on sarjan keskiössä: Loisto opettaa kuulemaan ja tulemaan kuulluksi.
 • Sarjan tuoteperheestä voi yhdistellä digitaalista ja painettua materiaalia sopivassa suhteessa.
 • Ylioppilaskokeeseen kertaaminen on helppoa käsikirjan analyysiohjeiden ja niihin liittyvien tutoriaalivideoiden avulla.
 • Loiston digitaaliset materiaalit ovat rakenteeltaan loogisia ja mahdollistavat jatkuvan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin.
 • Loisto takaa työkalut jatkuvan arvioinnin ja itsearvioinnin tueksi.
 • Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville monipuolisia sisältöjä, kuten videoita ja ääneen luettuja tekstejä.
 • Myös S2-digitehtävät sisältyvät Loiston digilisenssiin. Tämä mahdollistaa materiaalien sujuvan rinnakkaisen käytön

Tekijät

Marja Hakalin, Elias Heikkonen, Jenni Hurme, Anna Kalliokoski, Valtteri Kela, Laura Kollin, Lari Kotilainen, Terhi Lintunen, Tanja Luostarinen, Noora Mattila, Juha-Matti Tammela ja Kati Timonen
Tutustu tekijöihin »

Katso video ja tutustu uuteen Loisto-sarjaan

 

Loisto-sarjan materiaalit

Loiston tuoteperhe tuo selkeyttä uuteen opetussuunnitelmaan

Loisto-sarjan tuoteperheeseen kuuluu koko lukion teorian sisältävä käsikirja sekä monipuoliset tehtäväkirjat jokaiseen moduuliin. Moduulikohtaiset materiaalit mahdollistavat moduulien joustavan yhdistelyn opintojaksoiksi niin oppiaineen sisällä kuin aineiden välilläkin. Käsikirja ja moduulikohtaiset tehtäväkirjat ovat tarjolla sekä painetussa että digitaalisessa muodossa. Näin jokainen voi räätälöidä itselleen sopivan yhdistelmän painettua ja digitaalista materiaalia Loisto-sarjan monipuolisesta ja selkeästä tuoteperheestä.

Loisto-sarja tarjoaa materiaalia myös S2-oppimäärän mukaan opiskelevalle. Jokaiseen moduuliin on saatavana S2-digitehtävät, jotka pohjautuvat S1-digitehtäviin mutta on muokattu S2-opiskelijan tarpeisiin sopiviksi. S2-digitehtävien tukikeinoja ovat muun muassa sanastot ja tehtävässä tarvittavan teorian tiivistelmät. Lisäksi kielen- ja tekstinhuollon osioon on lisätty juuri S2-opiskelijan kielitaitoa vahvistavia tehtäviä.

Painetut materiaalit

Loisto-sarjan painettuihin materiaaleihin kuuluvat koko lukion kattava käsikirja ja tehtäväkirjat jokaiseen moduuliin.

Tutustu näytesivuihin:

Digitaaliset materiaalit

Loisto-sarjan digitaalisiin materiaaleihin kuuluvat digikirja ja digitehtävät. Digikirja sisältää käsikirjan materiaalin ja havainnollistavat audiovisuaaliset materiaalit yhdessä paketissa. Digitehtävät tarjoavat kattavan paketin kunkin moduulin ydinasioiden harjoitteluun. Jokaisessa luvussa on runsaasti tehtäviä, joista osa on itsetarkistuvia. Näin opiskelija saa heti palautteen suorituksestaan. Digitehtävät on tarjolla myös S2-oppimäärän mukaan opiskeleville.

Moduulikohtaisten digitehtävien mukana on materiaalia myös opettajalle. Opettajan työtä helpottavat esimerkiksi arviointilomakkeet, mallivastaukset ja työtapa- ja eriyttämisvinkit. Moduuleihin liittyvät luku- ja kirjoitustaidon tehtävät ovat saatavissa myös helppokäyttöisinä Abitti-zippeinä.

Kunkin moduulin digitehtäviin sisältyy Ohjaamo. Ohjaamon avulla niin opettaja kuin opiskelija voi seurata opintojen etenemistä reaaliaikaisesti. Havainnolliset värikoodit osoittavat edistymisen ja tehtävistä suoriutumisen. Suorituksista kertyvää dataa voi hyödyntää esimerkiksi yksilöllisten tavoitteiden asettamisessa ja tuen tarpeen kartoittamisessa.

Arttu

Arttu-sovellus tuo painetun kirjan käyttäjän ulottuville audiovisuaalisen aineiston, kuten ääneen luetut tekstit sekä videot. Sovelluksessa on kuunneltavissa jokaiseen käsikirjan jaksoon liittyvä podcast, joka toimii mielenkiintoisena avauksena jakson teemaan.

Kompassi

Jokaisen moduulin materiaaleihin kuuluu Kompassi-digikoe, joten kokeet on mahdollista järjestää täysin digitaalisesti. Opettaja voi käyttää valmiita kysymyksiä tai laatia omia tehtäviä mallipohjiin.

Valitse tarpeisiisi sopiva lisenssi

12 kk oppilaitoslisenssi

Lisenssi sisältää sarjan kaikkien moduulien materiaalit opiskelijalle ja opettajalle.

 • Loisto Käsikirja -digikirja
 • Moduulien 1—11 digitehtävät
 • Opettajan digiaineisto ja kokeet

Oppilaitoslisenssi on voimassa 1.8.2023—31.7.2024.

Tutustu verkkokaupassa »

3 kk abilisenssi

Uuden abilisenssin ostaminen on mahdollista yksittäisen kurssin suorittamista tai ylioppilaskokeiden suorittamista varten.

 • Loisto Käsikirja -digikirja
 • Moduulien 1—11 digitehtävät
 • Opettajan aineisto ja kokeet

Abilisenssi on voimassa 1.8.—31.10.2023.

Tutustu verkkokaupassa »

Tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Loisto Käsikirja

Loisto Käsikirja sisältää lukion äidinkielen ja kirjallisuuden  moduulien teoriasisällöt. Käsikirjaa käytetään kaikilla lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksoilla. Käsikirjan selkeät ja havainnolliset opetustekstit sekä innostava visuaalisuus auttavat opiskelijaa hahmottamaan ydinasiat helposti.

Loisto 1

Loisto 1  sisältää moduulin ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä niiden rakenteita ja ilmaisutapoja. Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet.

Loisto 2

Loisto 2  sisältää moduulin ÄI2 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan, syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina sekä ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen.

Loisto 3

Loisto 3  sisältää moduulin ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa, ryhmäviestintätaitojaan sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä.

Loisto 4

Loisto 4 sisältää moduulin ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)  tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää omaa lukemistaan, tutustuu kirjallisuuden lajeihin, monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta ja ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

Loisto 5

Loisto 5 sisältää moduulin ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, ymmärtää median toimintatapoja, oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä ja perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin.

Loisto 6

Loisto 6 sisältää moduulin ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittyy kirjoittajana, oppii hyödyntämään muita tekstejä ja arvioimaan niiden luotettavuutta sekä syventää käsitystään tekstin osien vaikutuksesta tekstin merkityksiin.

Loisto 7

Loisto 7 sisältää moduulin ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää esiintymisrohkeuttaan, kehittää esiintymistaitojaan eri ympäristöissä ja syventää kykyään analysoida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

Loisto 8

Loisto 8 sisältää moduulin ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää kirjallisuuden tuntemustaan, tarkastelee tekstejä niin yhteiskunnallisesti kuin kulttuurisesti, ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa ja oppii tuntemaan keskeisiä teoksia.

Loisto 9

Loisto 9 sisältää moduulin ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa tulevaisuudessa tarvittavia vuorovaikutustaitojaan ja kehittyy eettisenä, rakentavana ja erilaiset kontekstit huomioon ottavana toimijana ja vuorovaikutuksen analysoijana. Loisto 9 soveltuu myös S2-opiskelijoille. 

Loisto 10

Loisto 10 sisältää moduulin ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen ja kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

Loisto 11

Loisto 11 sisältää moduulin ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää lukutaitoaan, osaa analysoida erilaisia tekstejä, ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa ja osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä.

 • Loisto 11 Tehtäviä painettu, julkaistu
 • Loisto 11 -digitehtäviä, julkaistu

Näin tutustut digimateriaalien näyteaineistoihin »

Katso lukion tuotteiden hinnat täältä »

S2-tuotteet ja ilmestymisaikataulut

Loisto 1 S2

Loisto 1 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa käsitellä erilaisia tekstejä, oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoituksensa pohjana ja havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmaisujen käyttöä.

 • Loisto 1 S2-digitehtäviä, julkaistu (näyteaineisto nähtävillä Kampuksessa)

Loisto 2 S2

Loisto 2 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S22 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan, ymmärtää kielen merkityksen oppimiselle ja ajattelulle ja oppii käyttämään kielenkäyttötilanteita kielitaitonsa kehittämisessä.

 • Loisto 2 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 3 S2

Loisto 3 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S23 Vuorovaikutus 1 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää monipuolisesti viestintätaitojaan, syventää käsitystään viestinnästä, oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta eri konteksteissa ja perehtyy ryhmäviestinnän ilmiöihin.

 • Loisto 3 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 4  S2

Loisto 4 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S24 Kirjallisuus 1 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään kaunokirjallisia tekstejä, kehittää ymmärrystään kirjallisuuden lajeista, kiinnostuu kirjallisuudesta ja kehittää kielellisiä taitojaan kaunokirjallisuuden avulla.

 • Loisto 4 S2-digitehtäviä, julkaistu 

Loisto 5 S2

Loisto 5 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, ymmärtää median toimintatapoja, oppii tarkastelemaan vaikuttamisen keinoja teksteissä ja perustelemaan paremmin omia mielipiteitään.

 • Loisto 5 S2-digitehtäviä, tulossa 06/2022

Loisto 6 S2

Loisto 6 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S26 Kirjoittaminen 1 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu ja syventää osaamistaan kirjoittajana, syventää käsitystään tekstin osien vaikutuksesta tekstin merkityksiin ja oppii kirjoittamaan tekstejä myös yhdessä muiden kanssa.

 • Loisto 6 S2-digitehtäviä tulossa 06/2022

Loisto 7 S2

Loisto 7 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S27 Vuorovaikutus 2 (1 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää erilaisia viestinnän strategioita ja taitoja, kehittää viestintärohkeuttaan ja esiintymistaitojaan, hahmottaa puheen rakennetta ja oppii tarkastelemaan kieltä vuorovaikutuksessa.

 • Loisto 7 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 8 S2

Loisto 8 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S28 Kirjallisuus 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija lisää kirjallisuuden tuntemustaan, tarkastelee kirjallisuutta eri konteksteissa, ymmärtää kontekstien merkityksen tulkinnassa ja tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin.

 • Loisto 8 S2-digitehtäviä, julkaistu

Loisto 9

Loisto 9 -moduulin ei ole erillistä S2-materiaalia, vaan Loisto 9 Tehtäviä soveltuu myös S2-opiskelijoille.

Loisto 10 S2

Loisto 10 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S210 Kirjoittaminen 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää edelleen omaäänistä kirjoitustaitoaan myös muita tekstejä hyödyntäen ja kehittyy kirjoitusprosessissa ja kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden käyttäjänä.

 • Loisto 10 S2-digitehtäviä tulossa 8/2023

Loisto 11 S2

Loisto 11 S2 -digitehtävät sisältävät moduulin S211 Tekstien tulkinta 2 (2 op) tehtävät aineistoineen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan, osaa tulkita erilaisia tekstejä ja ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa.

 • Loisto 11 S2-digitehtäviä tulossa 8/2023

Katso sarjan esittelyn ja koulutuksen tallenteet

Katso lisää Loisto-sarjan videoita

Tutustu Loiston artikkelisisältöihin

Haluatko lisätietoja? Myyntimme auttaa!

Olemme mielellämme apunasi, kun pohdit uuden oppimateriaalin hankintaa.

Ota yhteyttä