3

Inspiraatiota opetukseen

Oireista työdiagnoosiin -teos vahvistaa hoidontarpeiden arviointia ja oireiden tunnistamista ensihoitotyössä

Oireista työdiagnoosiin on potilaan järjestelmälliseen tutkimiseen ja työdiagnoosin tekoon suunnattu oppikirja, jossa on otettu huomioon niin opiskelijoiden kuin jo työelämässä olevien ammattilaisten tarpeet. Järjestelmällisillä malleilla varmistetaan riittävä tiedonkeruu, jolloin virheellisen työdiagnoosin riski pienenee. Valmiiksi suunniteltujen mallien avulla on lisäksi helppo opiskella monimutkainen prosessi käytäntöön totutuiksi työtavoiksi ja näin parantaa potilaan saaman hoidon laatua.

Vaarattomalta näyttävä oire voi olla viite elimistön puolustusmekanismien aktivoitumisesta ja näin ennakko-oire uhkaavasta vakavasta peruselintoimintojen häiriöstä. Koska opiskeluvaiheessa olevan tai juuri työuraansa aloittaneen ensihoitajan potilaskokemukset ovat vielä vähäisiä, voi lievältä tuntuva oire asettaa ensihoidolliselle tutkimuksille ja päätöksenteolle vaativia haasteita.

– Uudistunut ensihoidon oppikirja Oireista työdiagnoosiin on tarkoitettu vahvistamaan juuri oireiden tunnistamista systemaattisen potilaan tutkimismallin ja sitä tukevien muistisääntöjen avulla. Kirja keskittyy erityisesti elimistön varhaisten oiresignaalien tunnistamiseen, kertoo Juha Jormakka, yksi kirjan tekijöistä.

– On selvää, että pelkkä oireiden tunnistaminen ei riitä, vaan päätös työdiagnoosista ja ensihoidon toteuttamisesta edellyttää hoitotiimin avointa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Tähän aiheeseen keskittyy erityisesti kirjan luku ”Potilasturvallisuus ja siihen käytettävät keinot”, hän jatkaa.

Uudistuneen Oireista työdiagnoosiin -oppikirjan tavoite ei ole pelkästään lisätä ensihoitajien valmiuksia tunnistaa oireet, vaan myös kannustaa pohtimaan, mitä oireiden taustalla mahdollisesti on sekä minkälaisia ajatusvirheitä työdiagnoosin teossa voi tapahtua. Kirja antaa konkreettisia välineitä ja ohjeita potilaan kohtaamiseen: tutkimiseen, haastatteluun ja arviointiin. Materiaalin uudistuksessa keskityttiin tiedon laajentamiseen, vammapotilaiden erityispiirteisiin sekä muun muassa vieridiagnostiikan käyttöön potilaiden tutkimisessa.

Ensihoitotyön luonne on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana

Ensihoitajan työssä kohdataan enenevässä määrin tilanteita, joissa tunnistettu oire ei vaadi ensihoitotoimenpiteitä tai potilaan kuljettamista päivystykseen. Nykyisin ensihoitajan onkin ennemmin mietittävä, minkälaista apua potilas tarvitsee, kuin että päätettäisiin vain, kuljetetaanko potilas päivystykseen vai ei. Esimerkiksi sosiaalisen hädän tilanteissa avuntarve on todellinen, vaikka se ei olisi varsinaisesti lääketieteellinen ongelma.

Auttajaverkosto on jatkuvassa murroksessa, ja oikean avun saaminen edellyttää asian tunnistamisen lisäksi ymmärrystä alueellisesta kokonaisuudesta. Sosiaalisen hädän tilanteet ovat nostaneet esiin tarpeen vahvistaa avun ja tuentarpeen tunnistamista sekä tilanteiden vaatimien ilmoitusten välittämistä sosiaali- ja kriisipäivystykseen jo ensihoidon opiskeluvaiheessa.

– Ensihoitajan on tiedettävä ja tunnistettava vastuunsa ja ammattieettiset velvoitteensa näissä vaativissa tilanteissa. Oppikirjan luku ”Sosiaalisessa hädässä olevan tunnistaminen” on pyritty kirjoittamaan niin, että ensihoidon opiskelija saa vahvuutta kohdata erilaisia tilanteita.

Oppimateriaali tukee monipuolisesti hoitoalan ammattilaisia

Oireista työdiagnoosiin sopii hyvin kaikille hoitoalan ammattilaisille, joiden tehtävänä on arvioida potilaan vointia ja mahdollisesti tehdä arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä – oli kyse sitten päivystyspoliklinikasta, kotiin vietävistä hoivapalveluista, ensihoidosta tai vaikka hoidontarpeen arvioinnista puhelimessa. Arviointi on aina toteutettava huolellisesti ja hyväksi todetuilla malleilla.

Tulevaisuudessa hoidontarpeen arviointia tehdään yhä enemmän etänä, joko puhe- tai videoyhteydellä. Tällöin hoitajan on osattava arvioida, onko tiettyjen mittausten tekeminen välttämätöntä luotettavan arvioinnin kannalta tai onko tarpeen tehdä mittauksia hoitopaikassa tai etänä. Vieridiagnostiikka mahdollistaa monissa tapauksissa luotettavan vaihtoehdon työdiagnoosin tekoon jo sairaalan ulkopuolella. Oireista työdiagnoosiin -materiaalissa on esitelty erilaisia vieridiagnostiikkakokeita sekä sitä, miten ne voivat olla tarkoituksenmukaisia ensihoidossa.

Osta Oireista työdiagnoosiin -kirja verkkokaupastamme »

Artikkeli päivitetty 18.10.2023

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Uudistettu Ensihoidon oppimateriaali on ensihoito-alan ammattilaisen tärkein kirja

Ajankohtaista

Uutuudet ammattikorkeakoulun opettajille

Digitaalisuus opiskelussa

Testiryhmä yksimielinen: Sh-kertaus: Lääkehoito on selkeä ja kattava harjoitusmateriaali