3

Inspiraatiota opetukseen

Oireista työdiagnoosiin teos vahvistaa hoidontarpeiden arviointia ja oireiden tunnistamista ensihoitotyössä

Ensihoidon opiskelijoille ja jo työelämässä oleville ensihoitajille on ollut tarjolla erinomaisia laajasisältöisiä oppikirjoja sekä toiminnallisuuteen ja hoito-ohjeisiin liittyvä oppaita. Ensihoidosta on kuitenkin puuttunut teos, joka vahvistaisi ensihoitajan, etenkin opiskeluvaiheessa olevan osaamista potilasturvalliseen päätöksentekoon ja ensihoidon toteuttamiseen. Tämä edellyttää apua tarvitsevan monitahoisten ja usein vaikeastikin havaittavien oireiden tunnistamista.

Vaarattomalta näyttävä oire voi olla viite elimistön puolustusmekanismien aktivoitumisesta ja näin ennakko-oire uhkaavasta vakavasta peruselintoimintojen häiriöstä. Kun opiskeluvaiheessa olevalla tai juuri työuraansa aloittaneella ensihoitajalla potilaskokemukset ovat vielä vähäiset, voi lievältä tuntuva oire asettaa ensihoidolliselle tutkimuksille ja päätöksenteolle vaativia haasteita.

– Uusi ensihoidon oppikirja Oireista työdiagnoosiin on tarkoitettu vahvistamaan juuri oireiden tunnistamista systemaattisen potilaan tutkimismallin ja sitä tukevien muistisääntöjen avulla. Kirja keskittyy erityisesti elimistön varhaisten oiresignaalien tunnistamiseen, kertoo yksi kirjan tekijöistä Juha Jormakka

– On selvää, että pelkkä oireiden tunnistaminen ei riitä, vaan päätös työdiagnoosista ja ensihoidon toteuttamisesta edellyttää ensihoitotiimin avointa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta, johon kirjan luku Potilasturvallisuus ja siihen käytettävät keinot erityisesti keskittyy, hän jatkaa.

Uuden Oireista työdiagnoosiin -oppikirjan tavoite ei ole pelkästään lisätä ensihoitajien valmiuksia tunnistaa oireet, vaan lisätä myös ajattelua siitä, mikä mahdollisesti on oireiden taustalla. Kirja antaa konkreettisia välineitä ja ohjeita potilaan kohtaamiseen: tutkimiseen, haastatteluun ja arviointiin.

Ensihoitotyön luonne on muuttunut merkittävästi viimevuosien aikana

– Työssä kohdataan enenevässä määrin tilanteita, joissa tunnistettu oire ei edellytä ensihoitotoimenpiteitä tai potilaan kuljettamista päivystykseen. Vaikka hoidontarvetta ei ole, liittyy useisiin ensihoitotehtäviin tilanteita, jotka edellyttävät ensihoitajalta valmiutta tunnistaa tilanteeseen mahdollisesti liittyvät sosiaalisen hädän merkit. Tehtävä ei ole helppo, sillä se vaatii tyypillisesti yksilön, perheen, alaikäisen lapsen tai iäkkään henkilön yksityisyyteen puuttumista, kertoo vuoden ensihoitajaksi valittu Juhani Seppälä.

Seppälä on kirjoittanut uuteen oppimateriaaliin osion sosiaalisesta hädästä. Aikaisemmassa ensihoitotyössä sekä hätäkeskustoiminnan asiantuntijatehtävissä esille tulleet haastavat sosiaalisen hädän tilanteet ovat nostaneet esiin tarpeen vahvistaa avun ja tuentarpeen tunnistamista sekä tilanteiden edellyttämien ilmoitusten välittämistä sosiaali- ja kriisipäivystykseen jo ensihoidon opiskeluvaiheessa.

– Ensihoitajan tulee tietää vastuunsa ja ammattieettiset velvoitteensa näissä vaativissa tilanteissa. Uuden ensihoidon oppikirjan luku Sosiaalisessa hädässä olevan tunnistaminen on pyritty kirjoittamaan niin, että ensihoidon opiskelija saa vahvuutta kohdata erilaisia tilanteita, Seppälä kuvailee.

Sosiaalisen hädän tilanteita voivat olla muuan muassa vailla riittävää hoivaa tai huolenpitoa olevan lapsen tai äkillisesti läheisensä menettäneen henkilön kohtaaminen.

– Luvussa sosiaalisen hädän käsite on pyritty avaamaan niin, että se auttaa sosiaalisessa hädässä olevan tunnistamista ja lisää vahvuutta tilanteisiin, joissa ensihoitajan päätöksentekoa ohjaa ilmoitusvelvollisuus. Myös tähän osuuteen on laadittu muistisääntöjä ja erityinen malli sosiaalitehtävän välittämisestä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. On kuitenkin muistettava, että kirjan antaman opin ja tuen rinnalla ensihoitajan vuorovaikutustaidot ja kyky kuunnella ja ymmärtää toista ihmistä ovat välttämättömät ammattitaitovaatimukset myös sosiaalisen hädän kohtaamistilanteissa, Seppälä painottaa.

– Kappaleen Sosiaalisessa hädässä olevan tunnistaminen kirjoittajana haluan korostaa sitä, että ilmoitus sosiaalisesta hädästä sosiaali- ja kriisipäivystykseen ei henkilöä tai perhettä kohtaan ole rangaistus, vaan mahdollisuus. Osuuden kirjoittamisessa on hyödynnetty kokeneen sosiaali- ja kriisipäivystäjän asiantuntemusta, Seppälä korostaa lopuksi.

Osta Oireista työdiagnoosiin -kirja verkkokaupastamme >

Avainsanat: Ammatillinen koulutus
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Ajankohtaista

Miksi oppimateriaalin käyttö kannattaa?

Digitaalisuus opiskelussa

Kampus tuo uusia ulottuvuuksia myös ammatilliseen opetukseen

Tulevaisuuden taidot

Omalle uralle -oppimateriaali auttaa opiskelijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa