3

Arviointi

Kuudennen luokan arviointikriteerien sisältöjen kertaamiseen runsaasti apua opettajan materiaalissa

Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset arviointikriteerit 6. luokan lukuvuositodistusta varten. Teimme koosteen sarjojemme sisällöistä, joiden avulla voit harjoitella ja testata oppilaiden oppimisen tasoa.

Opetushallituksen määrittelemät 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit löydät kokonaisuudessaan täältä.

Matematiikka: Milli

Arviointikriteerit kattavat kaikki matematiikan opetussuunnitelman sisältöalueet vuosiluokilla 3−6. Näitä kaikkia ei kuitenkaan opiskella 6. luokan aikana. Millin monisteet ja päättökoe tarjoavat opettajalle tukea kattavaan arviointiin matematiikan eri sisältöalueilla.

Monisteet löytyvät Opettajan digiopetusmateriaalista Milli 6B -sisällöistä kohdasta Monisteet.

Monisteiden avulla oppilaat voivat harjoitella ja tehdä näkyväksi osaamistaan seuraavilla arviointikriteerien sisältöalueilla:

  • kymmenjärjestelmä
  • rationaaliluvut ja negatiiviset kokonaisluvut
  • peruslaskutoimitukset ja niiden ominaisuudet
  • geometrian käsitteet
  • mittaaminen
  • tilastot ja todennäköisyys.

Monisteiden tehtävissä kerrataan sisältöjä monipuolisesti. Tehtävien vaatimustaso vaihtelee, ja mukana on myös vaativampia tehtäviä ylempien arvosanojen kriteereiden mukaan. Jokaisen sisältöalueen monisteen lopussa on päättely- tai ongelmanratkaisutaidon lisäksi myös muiden työskentelytaitojen arviointia. Tehtävien yhteydessä voidaan pohtia ja harjoitella asioiden välisiä yhteyksiä, vastauksen arviointia sekä ratkaisun esittämistä eri tavoin.

Monisteiden pohjalta on laadittu 6. luokan päättökoe, joka kattaa yllä mainitut matematiikan sisältöalueet ja keskeiset opittavat taidot. Kokeen avulla opettaja voi testata ja arvioida oppilaan vuosiluokilla 3−6 opiskelemien arviointikriteerien sisältöalueiden osaamista. Koetehtävien vaatimustaso vaihtelee arviointikriteerien mukaan tietämisestä matemaattiseen ongelmanratkaisuun.

Äidinkieli ja kirjallisuus: Huima

Apua äidinkielen ja kirjallisuuden lukuvuosiarvioinnin kriteerien tulkintaan löydät Huima 6 Digiopetusmateriaalin Arviointi-valikon kohdasta Tukea 6. luokan lukuvuosiarviointiin.

Äidinkielen kirjallisuuden arvioinnin suunnittelussa voi käyttää apuna digiopetusmateriaalista löytyvää taulukkoa. Taulukossa on eritelty opetuksen ja oppimisen tavoitteet sekä esimerkkejä Huima-sarjan työtavoista ja arvioitavista töistä. Huima 6 -oppimateriaalissa on viisi jaksoa, ja jokaisen jakson arviointiin on laadittu oma taulukko lukuvuosiarvioinnin kriteerien pohjalta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiin ei ole erillistä päättökoetta, vaan oppilaalle tulee tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Tämän vuoksi Huiman oppi- ja harjoituskirjoista on poimittu useampia tehtäviä arvioitaviksi tehtäviksi. Samaa tehtävää voi käyttää useiden tavoitteiden arviointiin. Taulukkoon on merkitty selkeästi tehtävien ja harjoitusten sivunumerot ja sijainnit opettajan materiaalissa.

Englanti: Go for it

Englannin kielen taito on kumuloituvaa, ja uudet opiskeltavat asiat rakentuvat aina aikaisemmin opitun pohjalle. Lukuvuosiarvioinnin kriteereissä arvioidaan oppilaalla 6. luokan lopussa olevaa osaamista.

Go for it 6 -oppimateriaalin Opettajan aineistoista löydät arvioinnin tueksi taulukon, jossa opetuksen tavoitteet on jaettu tunnistavan tason tehtävien, fraasi- ja virketason sekä oman tuottamisen taitojen mukaan. Opettajan aineistosta löydät myös taulukon oppilaan omien tavoitteiden asettamiseen ja itsearviointiin.

Englanti: Come with me!

Come with me! -sarjan 6. luokan materiaalit valmistuvat käyttöön lukuvuodeksi 2024−2025. Julkaisemme sarjan digiopetusmateriaaliin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin liittyvän koosteen elokuussa 2024.

Ympäristöoppi: Kätkö

Kätkö-sarjan 6. luokan materiaalit valmistuvat käyttöön lukuvuodeksi 2024−2025. Julkaisemme sarjan digiopetusmateriaaliin lukuvuosiarvioinnin kriteereihin liittyvän koosteen elokuussa 2024.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Arviointi

Läpinäkyvä arviointi edistää oppimista Huima-sarjassa

Artikkeli

Milli-sarja valmistaa oppilaita monin tavoin yläkoulun matematiikkaan

Arviointi

Come with me! tekee kielen oppimisesta ja arvioinnista kannustavaa