3

Arviointi

Come with me! tekee kielen oppimisesta ja arvioinnista kannustavaa

Alakoulun luokille 1–6 suunnatussa toiminnallisessa Come with me! -sarjassa kiinnitetään erityistä huomiota oppimista edistävän kielen arviointiin ja oppilaiden omien vahvuuksien tunnistamiseen. Sarja tarjoaa opettajille monipuolisia arviointityövälineitä luokka-asteen mukaan, niin alkuopetukseen kuin ylemmille luokille.

Come with me! -sarja on toiminnallinen englannin kielen oppimateriaali, jonka parissa 1.–2. vuosiluokan oppilaat pääsevät tutustumaan englannin kieleen. Luokilla 3–6 oppimisen seikkailu ja englannin kielen karttuminen jatkuvat.

Come with me! -sarjassa on painotettu erityisesti positiivista pedagogiikkaa ja yksilöllistä etenemistä, mikä huomioidaan myös arvioinnissa. Tavoitteet ovat näkyvillä koko ajan, ja oppilas pääsee osoittamaan taitojaan juuri hänelle sopivalla tavalla. Opettaja pystyy puolestaan arvioimaan edistymistä erilaisilla työkaluilla, kuten havainnointilomakkeella, projektitöillä ja monipuolisella koepaketilla.

Pelillisten elementtien ansiosta arvioinnista tulee oppilaalle innostavaa. Hän pääsee ansaitsemaan taitomerkkejä osaamisestaan. Timanttitehtävien ja I can -itsearvioinnin avulla oppilaan edistyminen tulee näkyväksi.

Oppimisen arviointi on jatkuva prosessi

Perusopetusta koskevassa lainsäädännössä arvioinnilla on kaksi toisiaan täydentävää tehtävää: ohjata ja kannustaa sekä arvioida oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

– Alakoulussa kielen oppimisen arviointi on oppimisen, osaamisen, työskentelyn ja kulttuurintuntemuksen arviointia. Arvioinnin tulee olla oppilasta kannustavaa ja ohjaavaa. Arviointi ei perustu pelkästään kokeisiin, vaan se on jatkuva prosessi, kiteyttää aineenopettaja Elfi Turpeinen Kajaanista.

– 1.–2.-luokkalaisilla ei ole vielä varsinaisia kirjoittamisen tavoitteita, joten arvioinnin tulee perustua oppilaan suulliseen osaamiseen ja työskentelytaitoihin. 3.–4.-luokkalaisten arviointiin kuuluu kielitaidon lisäksi myös esimerkiksi kielen opiskeluun ja kielitietoisuuteen liittyviä taitoja. Näitä harjoitellaan Come with me! -sarjassa tavoitteenasettelun ja vahvuuksien avulla, jatkaa aineenopettaja Helmi Ryösä Helsingistä.

Turpeinen ja Ryösä ovat Come with me! -sarjan tekijöitä ja ottamassa hyvin innoissaan itsekin oppimateriaalia käyttöön omissa luokissaan.

Come with me! tarjoaa työvälineitä arvioinnin avuksi

Come with me! antaa opettajille konkreettisia työvälineitä ja erilaisia keinoja oppimisprosessin arviointiin heti lähtötasosta alkaen.

– Esimerkiksi 3. luokan kirjasta lähtien jokainen jakso alkaa aiemmin opitun kertaamisella. Tämän avulla opettaja pystyy arvioimaan kunkin osaamisen tasoa ja sopeuttamaan opetustaan sen mukaan. Kertauksen jälkeen oppilaat valitsevat itselleen tärkeimmät tavoitteet, Elfi Turpeinen kertoo.

– Sarjassa on erityisen hyvää se, että oppilas arvioi jatkuvasti myös itse omaa edistymistään timanttitehtävien avulla ja oppii näin ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilaat opettelevat myös antamaan vertaispalautetta. Nämä ovat tärkeitä tulevaisuuden taitoja, Helmi Ryösä jatkaa.

Come with me! -sarjan 3-6 harjoituskirjojen jaksojen alussa tavoitteita tarkastellaan yhdessä.

Come with me! -sarjassa opetellaan myös tunnistamaan omia vahvuuksia.

– I can -itsearvioinnissa oppilas pääsee arvioimaan värikoodein, miten hän onnistui eri tehtävissä. Samalla kotiin välittyy viesti, miten lapsi edistyy, Ryösä täsmentää.

Opettaja voi hyödyntää valmista havainnointilomaketta oppilaiden havainnoimiseen esimerkiksi pari- ja ryhmätehtävien aikana.

– Uutena arviointimenetelmänä Come with me! -sarjan ensimmäisessä ja toisessa osassa toimii tarinallinen Storyline-aktiviteetti, joka kertaa aina yhden jakson asioita. Opettaja voi arvioida oppilaitaan aktiviteetin aikana. Kolmannen luokan Come with me! -sarjan opettajan materiaalissa on valmiita pakopelejä, joita voi käyttää jaksojen kertaamiseen esimerkiksi ennen jaksokoetta ja osana monipuolista arviointia, Ryösä sanoo.

Toiminnallinen, ongelmanratkaisuun ja kappaleiden aiheiden kertaamiseen keskittyvä aktiviteetti innostaa oppilaat yhteistyöhön, käyttämään kieltä ja soveltamaan opittuja asioita.

Come with me! -sarjaan kuuluu myös monipuolinen koepaketti, joka sisältää sanakokeet, suulliset kokeet, kappalekohtaiset kokeet ja jaksokokeet. Turpeinen ja Ryösä korostavat, että summatiivinen arviointi on vain yksi osa arviointikokonaisuutta.

Arviointi huomioi yksilölliset osaamistasot

Eriyttäminen on sisäänrakennettu Come with me! -materiaaliin. Ryhmässä voi olla hyvin erilaisia osaajia, ja sen vuoksi esimerkiksi kokeisiin on mahdollista valita helpompia ja vaikeampia tehtäviä. Siinä missä yksi loistaa suullisella osaamisellaan, toisella voi olla hyvät oppimistaidot.

– Tärkeintä on, että opettajalle syntyy kokonaisvaltainen käsitys oppilaasta kielenoppijana, Elfi Turpeinen toteaa.

Come with me! -sarjan työkalupakissa on arvioinnin apuna

  • opettajan havainnointilomake
  • erilaiset projektityöt
  • osaamismerkit ja timanttitehtävien polku
  • harjoitukset oppilaiden itsearviointiin ja vertaispalautteen antamiseen
  • 1.–2. luokilla tarinallinen storyline-aktiviteetti, 3. luokalla pakohuonepeli
  • monipuolinen koepaketti.
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

Näin musiikki tukee vieraiden kielten oppimisessa

Come with me!

Opevinkit

Kurkkaa opevinkit, kuinka voit hyödyntää positiivista pedagogiikkaa varhennetussa kieltenopetuksessa