3

Ajankohtaista

Karvin tutkimus: Peruskoulun päättävät jäävät usein B1-ruotsin osaamistavoitteista

Karvin keväällä 2023 valmistuneiden arvioinnin kehittämissuositusten mukaan opiskeluinnon parantamiseen ja kielitaidon tulevaisuuden merkityksen oivaltamiseen on panostettava jatkossakin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on jälleen arvioinut perusopetuksen 9. luokan oppilaiden B1-ruotsin oppimistuloksia. Maaliskuussa 2023 julkaistussa arvioinnissa selvitettiin muun muassa, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelmassa (OPH 2016) määriteltyjen kouluarvosanojen tavoitteet.

Oppilaiden ruotsin kielen osaamista mitattiin ruotsinkielisen tekstin tulkitsemisella ja tuottamisella sekä kielen käytöllä vuorovaikutustilanteissa. Kielitaitoa mitanneiden tehtävien lisäksi oppilaat vastasivat kyselyyn, jossa kartoitettiin heidän käsityksiään ruotsin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja ruotsin kielen taidon hyödyllisyydestä.

Arvioinnissa hyvän osaamistason eli kouluarvosanan 8 saavutti tulkintataidoissa 24 % ja tuottamistaidoissa 15 % oppilaista. Kouluarvosanaa 7 vastaavaan tyydyttävään osaamiseen ylsi tulkintataidoissa 54 % ja tuottamistaidoissa 30 % oppilaista. Heikolle osaamistasolle, kouluarvosana 5, jäi tulkintataidoissa 22 % ja tuottamistaidoissa jopa 55 % oppilaista. Arviointiin osallistui 4 260 yhdeksäsluokkalaista 94 koulusta.

Työskentelytavoista esimerkiksi suulliset paritehtävät, sanakokeet ja opettajan ruotsin kielen käyttäminen tunneilla selittivät oppilaiden osaamisesta 10 %. Oppilaiden ruotsin kielen käyttäminen rajoittuu pääosin oppitunneille, sillä valtaosa ei käytä ruotsia koskaan vapaa-ajallaan.

Karvi julkaisi arvioinnin pohjalta ruotsin opetusta ja oppimista koskevat kehittämissuosituksensa. Perusopetuksen B1-ruotsin Katapult-sarja tarjoaa ratkaisuja kehittämissuosituksiin ja ruotsin opetuksen haasteisiin.

”Ruotsi ei voisi vähempää kiinnostaa” – Haasteena ruotsin opiskeluinnon parantaminen

Karvin mukaan kehittämissuosituksista tärkein on löytää konkreettisia kannustuskeinoja ruotsin opiskeluinnon parantamiseen, jotta oppilaille syntyy selkeä kuva ruotsin osaamisen tarpeellisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Ruotsin oppimisen suurin hidaste on oppilaiden asenteissa, minkä vuoksi osaaminen ei parane pelkästään tuntimäärää ja pakollisuutta lisäämällä.

Katapult-sarja vastaa tähän haasteeseen kiinnostavalla ja motivoivalla sisällöllään. Selkeä ja vuorovaikutteinen oppimateriaali tarjoaa oppilaille oman taitotason mukaista tekemistä. Oppimateriaali sisältää runsaasti monipuolisia tehtäviä ja oppimista edistäviä pelejä, videoita ja animaatioita, jotka tuovat virikkeitä oppitunneille ja edistävät oppimista.

Katapultin materiaaleihin kuuluva kattava digiopetusmateriaali rikastaa opetusta ja toimii opettajan tukena. Huolellisesti laaditun opettajan oppaan avulla yksilöllinen opettaminen on tehty opettajalle helpoksi. Jokaisessa jaksossa on mietitty valmiiksi kielitaidon minimiaines, jota tukevat eritasoiset tehtävät ja pelit. Oppimateriaalissa on mukana runsaasti myös ylöspäin eriyttäviä tehtäviä nopeammin etenevien oppilaiden kannustamiseksi.

Keskeistä Katapultissa on uuden opittavan asian pohjustaminen kertaamalla aina ensin aiemmin opittua. Näin oppilas saa työkaluja ja itsevarmuutta uuden oppimiseen ja edellytyksiä onnistumiseen.

”En tarvitse ruotsia mihinkään ikinä missään” − Haasteena tulevaisuuden mahdollisuuksien näkeminen

Toinen Karvin kehittämissuositus on B1-ruotsin opiskelujatkumon miettiminen uudelleen. Suurin osa oppilaista ei saavuta perusopetuksen B1-ruotsin osaamiselle asetettuja tavoitteita, ja heidän valmiutensa jatkaa ruotsin opintoja toisella ja korkea-asteella jäävät riittämättömiksi.

Arvioinnin johtopäätöksistäkin käy ilmi, että perusopetuksen päättävä nuori ei vielä tiedä, millaista kielellistä osaamista hän tarvitsee tulevaisuudessaan. Esimerkiksi pohjoismaissa toimivissa yrityksissä sekä palvelu- ja terveydenhuoltoalalla ruotsin kielen osaaminen on kuitenkin tarpeellista.

Katapult-sarjan ydinajatuksena on kielen käyttäminen viestinnän välineenä ja arkipäiväisissä viestintätilanteissa. Pohjoismainen kulttuuri esitetään sarjassa mielenkiintoisella tavalla, ja kulttuuriosuudet nivoutuvat luontevasti kuhunkin opiskeltavaan asiaan.

Kattavaan sarjaan kuuluu materiaalit kuudennelta luokalta yhdeksännelle. Sarjan syventävä neljäs osa on suunnattu lisävuosiviikkotunneille, ja se soveltuu myös toisen asteen alkuun peruskoulun oppimäärän kertaamiseen. Oppilaalla on mahdollisuus keskittyä perusasioihin tai syventää ruotsin taitojaan omien tavoitteidensa mukaisesti.

Sanaston ja rakenteiden riittävä toistaminen on tärkeää, ja siksi Katapult-sarjassa on runsaasti kertaavaa sisältöä, joka auttaa oppilasta ja opettajaa opiskelun eri vaiheissa. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus päästä omiin tavoitteisiinsa Katapultin avulla.

 

Artikkeli julkaistu 4/2023.

Avainsanat: Ruotsi Katapult
Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Artikkeli

Katapult taipuu ongelmitta B1-ruotsin tuntijakomalleihin

Inspiraatiota opetukseen

Kannustava Katapult motivoi oppilaita ruotsin opiskelussa – eriyttäminen on huomioitu yhteisessä materiaalissa

Artikkeli

Ruotsin opettaja suosittelee: Katapult-sarjan avulla yksilöllinen opettaminen on helppoa