3

Ajankohtaista

Pedagoginen sydän tiivistää arvolupauksemme

Sanoma Pron pedagoginen sydän tiivistää toimintamme pedagogiset arvot ja luo yhteisen pohjan kaikelle tekemisellemme. Pedagogisen sydämen neljä painopistettä ovat motivointi, yksilöllinen oppiminen, osaamisen tekeminen näkyväksi sekä tulevaisuuden taidot.

Työstimme vuoden 2019 aikana pedagogisia arvolupauksiamme. Liiketoimintajohtajamme Mika Perttola kertoo, että yhdessä määritellyt arvolupauksemme toimivat kaiken tekemisemme pohjana. Arvolupaukset kattavat kaikki kouluasteet ja oppiaineet, joihin tuotamme oppimateriaalia ja palveluita. Jokaisessa sarjassa tehdään jatkossakin kyseiseen oppiaineeseen ja oppilaan ikään kohdennettuja pedagogisia ja opetussuunnitelman mukaisia ratkaisuja, mutta samat arvot ovat aina taustalla.

Pedagogiset arvolupaukset ohjaavat Sanoma Pron tekemistä yleisellä tasolla niin digikehityksessä kuin sisällöntuotannossakin. Tekijöidemme pedagogisen osaamisen avulla teemme jokaiseen oppiaineeseen ja kouluasteelle parhaat käytännön pedagogiset ratkaisut. Nämä ovat ylätason ohjaavia arvoja, jotka tukevat tekijäryhmiemme työtä.

Arvolupausten taustalla opetussuunnitelma sekä perusteellinen palautekierros

Opettajat voivat jatkossakin luottaa siihen, että oppimateriaalimme ovat opetussuunnitelman mukaisia, mutta sen lisäksi niillä on vahva pedagoginen arvolupaus.

– Materiaalejamme käyttämällä opettaja voi olla varma, että niiden sisältö on suunniteltu niin, että ne innostavat oppimaan ja mahdollistavat yksilölliset oppimisen polut. Teemme jokaisen oppilaan osaamisen näkyväksi ja tuemme opetussuunnitelman mukaista arviointia. Samalla myös oppilaiden tulevaisuuden taidot kehittyvät, Perttola sanoo.

Neljä arvolupausta nousivat selkeästi esille, kun mietimme, mitkä teemat ovat tällä hetkellä ajankohtaisia koulujen arjessa ja keskeisimpiä oppimisen näkökulmasta. Keräsimme laajasti palautetta monelta eri taholta.

1. Motivointi – innostamme oppimaan

Motivoinnin arvolupaus on innostamme oppimaan. Haluamme, että oppimateriaalimme herättävät ja ylläpitävät oppijoiden mielenkiinnon oppia uutta. On tärkeää, että materiaalimme koetaan hyödyllisiksi ja ne tarjoavat onnistumisen kokemuksia joka päivä.

– Mietimme, miten saisimme opettajan ja oppilaan silmät loistamaan. Opettajalla on suuri merkitys oppilaan innostuksen sytyttämisessä ja ylläpitämisessä. Innostunut opettaja motivoi myös oppilaita. Voimme omalta osaltamme tukea sitä tarjoamalla sekä opettajalle että oppilaalle innostavia oppimateriaaleja, Perttola kertoo.

– Esimerkiksi Mi mundo -sarjassa espanjankielen oppiminen tuodaan lähelle oppilaan kokemusmaailmaa. Kuvitus, tarinat ja esimerkiksi vloggaaja Evan videot tuovat oppimisen lähelle nuorten kokemusmaailmaa, pedagogisten ratkaisujen kehityspäällikkömme Kati Pärkkä jatkaa.

2. Yksilöllinen oppiminen – mahdollistamme yksilölliset oppimisen polut

Yksilöllisten oppimisen polkujen mahdollistaminen tarkoittaa, että tarjoamme jokaiselle oppilaalle sopivan haastavia sisältöjä. Tähän sisältyy myös lupaus tarjota sisällöissä ja palveluissa monipuolisia tapoja opiskella ja harjoitella opittavaa asiaa: yksin, yhdessä, tekemällä harjoituksia kirjaan tai digiympäristössä, kokeilemalla, keskustelemalla, pelaamalla, draaman keinoin ja esimerkiksi tutkimalla lähiympäristöä.

3. Osaamisen tekeminen näkyväksi – Tarjoamme monipuoliset sisällöt ja työkalut jatkuvaan arviointiin

Teemme oppijan osaamisen kehittymisen näkyväksi, jotta oppija tulee tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan ja kehittymisen tarpeistaan. Tuemme oppijoiden itseohjautuvuuden kasvua. Sisältömme ja palvelumme auttavat arvioinnin eri tehtävien toteuttamista koulun kiireisessä arjessa.

– Arviointia ajatellaan monesti opettajan näkökulmasta, mutta haluamme nostaa oppilaan arvioinnin keskiöön. Sen vuoksi pedagogisessa sydämessä arviointia katsotaan oppilaan kautta. Tavoitteena on tehdä oppilaan osaaminen näkyväksi positiivisen kautta. Esimerkiksi alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Huima-sarjan harjoituskirjassa oppilas arvioi omaa suoriutumistaan tehtävistä yhdelle aukeamalle. Näin oppilaan, opettajan ja vanhemman on helppo seurata oppimisen etenemistä. Lisäksi kirjoitelmien vertaisarviointia harjoitellaan systemaattisesti kynälinnun ohjeistuksella, Pärkkä kertoo.

4. Tulevaisuuden taidot – Tuemme tulevaisuuden taitojen kehittymistä

Haluamme varmistaa, että oppimateriaalimme tukevat myös oppilaan tulevaisuuden taitojen, kuten jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen taitojen kehittymistä.

Taitojen määrittelyä varten tutkimme muun muassa erilaisia 21st century skills listauksia maailmalta, EU:n key competencies listauksen ja Valtionneuvoston tulevaisuusselontekoa (2018), joissa visioidaan tulevaisuuden työelämää ja siellä tarvittavia taitoja ja osaamista. Luonnollisesti myös opetussuunnitelmien sisällöt ja laaja-alaisen osaamisen taidot ovat olleet pohjana suunnittelutyölle.

– Teimme oman, eri kouluasteiden rajat ylittävän listauksen, jossa taidot on listattu yleisellä tasolla. Tulevaisuuden taidot on nostettu pedagogiseen sydämeen myös sen takia, että muutos on tässä ajassa nopeaa ja on vaikea ennustaa mitä sisältöjä lasten ja nuorten pitää oppia tässä hetkessä. Näiden taitojen on tarkoitus leikata läpi kaikkea tekemistä koulussa. Opettaja voi luottaa siihen, että kaikki meidän sisältömme ja palvelumme tukevat tulevaisuuden taitojen kehittymistä, Pärkkä kuvaa. Hyvänä esimerkkinä toimivat uudet alakoulun Ystävien aapinen ja Come with me! -sarja, joissa tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tärkeä osa oppimista.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Tulevaisuuden taidot

Ystävien aapinen luo vahvan pohjan tunne- ja vuorovaikutustaidoille

Inspiraatiota opetukseen

Positiivinen pedagogiikka osana varhennettua kieltenopetusta

Motivointi

Monipuolinen matematiikka innostaa ja kehittää ajattelun taitoja