3

Inspiraatiota opetukseen

Lyhyen matematiikan Binomi-sarja mukautuu erilaisiin tarpeisiin

Lukion lyhyen matematiikan Binomi-sarja vastaa tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Onnistutaan yhdessä -slogan kiteyttää sarjan idean: Binomi tarjoaa joustavan ja monipuolisen materiaalin erilaisten opettajien ja opiskelijoiden tarpeisiin.

Matemaattisen ongelman ratkaisemiseen on usein monia vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja ratkaisumenetelmiä. Lyhyen matematiikan Binomi-sarja mukautuu erilaisten opettajien ja ryhmien tarpeisiin ja työskentelytapoihin. Binomissa matematiikan oppimista tukevat vahvasti monipuoliset materiaalit ja oppimisen seuraaminen. Apuna ovat esimerkiksi sarjan testit ja itsearvioinnit.

– Matematiikan oppimiseen voi liittyä erilaisia esteitä, jotka voivat olla tunnepuolen lukkoja tai kokemuksia siitä, ettei opi tai pysy mukana opetuksen tahdissa. Esteenä voi olla myös tunne siitä, ettei saa riittävästi tarvitsemaansa tukea ja apua oppimiseen ja tehtävistä suoriutumiseen, kertoo matematiikan lehtori Sanna Hassinen Haukilahden lukiosta.

Vertaistuki on arvokasta ja merkityksellistä opiskelijan itseluottamuksen ja minäpystyvyyden kehittymiselle. Toinen opiskelija voi esimerkiksi sanoittaa matematiikkaa ymmärrettävämmin kuin opettaja. Kun opiskelija oppii itse sanoittamaan omaa ajatteluaan, se kehittää myös hyvää vastaustekniikkaa.

– Samalla ymmärtää, että matematiikka ei ole pelkkiä laskuja ja oikeita vastauksia, vaan ennen kaikkea luovaa ajattelua ja ratkaisun kannalta oleellisten vaiheiden tunnistamista ja perustelemista. Positiivinen, avoin ja kannustava ilmapiiri luo kierteen, joka kannustaa heikoimmatkin opiskelijat kehittämään omaa osaamistaan, sanoo matematiikan lehtori Anna Kairema Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta. Kairema ja Hassinen ovat Binomi-sarjan tekijöitä.

Binomi ohjaa opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteet

Binomi-sarjassa opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan omaa oppimistaan ja sen edistymistä esimerkiksi testien ja itsearvioinnin kautta. Jatkuva palaute auttaa huomaamaan ajoissa mahdolliset puutteet osaamisessa. Lisäksi Binomin tehtäväpolut ohjaavat opiskelijoita tekemään oman tavoitteen tasoisia tehtäviä.

– Tehtävät on jaoteltu kolmeen tasoon: kaikille yhteisiin tehtäviin, perustehtäviin ja syventäviin tehtäviin. Näin jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia ja toisaalta haastaa itseään, Kairema sanoo.

Opintojakson lopussa sähköisesti tehtävä itsearviointi suuntaa huomion oman hyvinvoinnin, ajankäytön suunnittelun, työskentelytapojen, opiskelutaitojen, yhteistyötaitojen ja motivaation kehittymiseen. Omaa osaamista taas kartoitetaan Muistatko- ja Osaatko-testien avulla.

Monipuolisuus oppimisen tukena

Binomin tehtävissä on esimerkkiviittauksia ja vihjeitä, jotka auttavat opiskelijaa pääsemään alkuun tehtävien ratkaisemisessa. Lisäksi videoidut esimerkit mahdollistavat omatoimisen tutustumisen luvun keskeisiin sisältöihin ja helpottavat sisältöihin palaamista oppituntien ulkopuolella.

Lukujen teoriaosuutta täydentävät digimateriaalin lisätieto-osuudet, jotka eriyttävät ylöspäin syventäen ja laajentaen luvun teoriaa ja tekniikoita.

– Myös opettajan materiaali tarjoaa apua eriyttämiseen ja opetuksen suunnitteluun. Esimerkiksi PowerPoint-esitykset ja TI-Nspire-ohjelmiston esimerkkipohjat voivat tuoda uusia ideoita ja lähestymistapoja opetukseen. Lisätehtäviä on opiskeltavasta sisällöstä riippuen perusharjoitteluun tai ylöspäin eriyttämiseen. Valmiit ja muokattavat Abitti-kokeet helpottavat puolestaan opintojakson arviointia, Hassinen kertoo.

Ohjelmistotaidot haltuun videoiden avulla

Ohjelmistojen rooli matematiikan opiskelussa on kasvanut. Ohjelmistot voikin nähdä matemaatikon työvälineenä siinä missä kynän ja paperinkin. Osaa opiskelijoista oma tekninen osaaminen saattaa kuitenkin jännittää, mikä voi johtaa ohjelmistojen välttelyyn. Osalle opiskelijoista puolestaan tietokone voi olla luonteva työväline.

– Binomissa laskin-, piirto- ja taulukkolaskentaohjelmistojen harjoittelusta tekevät helppoa ohjelmistovideot, joissa ohjeistetaan ohjelmistojen perustoimintoja sekä kiinnitetään huomiota oikeaan vastaustekniikkaan ja ratkaisun dokumentointiin, Kairema sanoo.

Myös laaja-alaiset taidot on huomioitu Binomi-sarjassa

Binomi-sarjassa on opettajan materiaalissa teematehtäviä, jotka linkittävät opintojakson sisältöjä opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitoihin sekä oppiainerajat ylittäviin laajoihin kokonaisuuksiin.

Matematiikka tuodaan sarjassa lähelle opiskelijaa sillä, että esimerkkien ja tehtävien lähtökohtia on valittu opiskelijan elämänpiiristä. Toisaalta esimerkeissä ja tehtävissä tutkitaan, miten matematiikan avulla voidaan jäsentää ja ratkaista arkielämästä, yhteiskunnasta tai ympäristöstä nousevia kysymyksiä.


Binomi-sarjan esittelytilaisuus

Järjestimme matematiikan Binomi-sarjasta virtuaalisen esittelytilaisuuden 12.4.2022. Katso tallenne »

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Binomi

Digitaalisuus opiskelussa

Katso videolta, miten Kampuksessa on huomioitu uusi LOPS 2021

Inspiraatiota opetukseen

Kokeellisista töistä toiminnallisiin tehtäviin: kemian Sidos-sarja innostaa oppimaan