3

Tekijämme

Tutustu yläkoulun Loisto-sarjan tekijöihin!

Tutustu loistavaan tekijäryhmään!

Loisto-sarjan tekijät

Ruusa Einiö

Ruusa Einiö opettaa suomea ja viestintää LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa. Ruusa on opetusalan sekatyöläinen, jolla on lähes koko 2000-luvun mittainen kokemus peruskoulun ja lukion äidinkielen, kirjallisuuden, S2:n ja ilmaisutaidon opetuksesta. Ruusan mielestä oppimisessa tärkeintä ovat uteliaisuus ja mielenkiinto sekä vuorovaikutus. Hänestä oppimateriaalin tehtävä on tarjota mahdollisuus innostua, kiinnostua ja toimia yhdessä muiden kanssa mielekkäällä ja rakentavalla tavalla. Ruusa näkee oppimateriaalin tekemisen hienona mahdollisuutena tarjota onnistumisen elämyksiä monenlaisille oppijoille ja helpottaa opettajien työtaakkaa monipuolisella ja erilaisia oppimistapoja sekä digitaalisuuden parhaita puolia hyödyntävällä materiaalilla. Siten opettaja voi suunnata energiansa oleelliseen.

Eini Erävuori

Eini Erävuori työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa Lohjalla. Kymmenvuotisen opettajauransa aikana hänelle on kertynyt vankka kokemus verkko-opetuksesta, ja tutoropettajana hän ohjaa myös muita opettajia hyödyntämään digitaalisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia. Einin mielestä oppimisessa tärkeintä on luottamus omiin kykyihin ja uskallus omien ajatusten ilmaisemiseen. Hänestä innostus kielen ilmiöihin syntyy yhdessä keskustelemalla ja yhdessä oivaltamalla. Monimediaisuus on Einin mielestä ehdottomasti osa nykyaikaista oppimateriaalia. Erilaiset tekstit, kuvat, äänitteet ja videot antavat mahdollisuuksia erilaisille oppijoille. Eini tähdentää, että oppimateriaalin tulee olla selkeää ja helposti lähestyttävää niin painetussa kuin digitaalisessakin versiossa. Materiaalin tulee tarjota eritasoisia tehtäviä siten, että eriyttäminen helpottuu ja jokainen oppilas saa itselleen sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia.

Piila Paalanen

Piila Paalanen toimii suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa Lempäälässä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus opettajana, ja hän tehnyt aiemminkin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja. Piilan mielestä oppimisessa tärkeintä on oppilaiden motivointi ja kannustaminen sekä ajattelutaitojen kehittäminen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa hän pitää tärkeimpänä monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon opettamista sekä nuorten innostamista kirjallisuuden pariin. Piila toteaa, että huumori, elämyksellisyys, pelillisyys, yhdessä tekeminen ja oivaltaminen innostavat oppilaita ja että nämä ovat hyviä motivointikeinoja myös oppimateriaaleissa. Hänestä oppimateriaalien tekemisessä parasta on se, että voi ryhmässä kehittää uusia, uudenaikaisia ja motivoivia 2020-luvun materiaaleja.

Riikka Vaitniemi

Riikka Vaitniemi työskentelee yläkoulun suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana Tampereella. Yli 15-vuotisen opettajanuransa aikana hän on tehnyt myös useisiin oppikirjasarjoihin digitaalisia materiaaleja. Riikka on erityisen kiinnostunut nykyaikaisen teknologian ja pelillisten elementtien hyödyntämisestä opetuksessa sekä niiden kehittämisestä. Joskus on hyvä tarttua kynään ja vihkoon, mutta joskus kynän jatkeeksi tai tilalle voi valita esimerkiksi puhelimen kameran. Riikan mielestä tärkeintä on, että oppilas kokee oivalluksia ja löytää opiskeltavasta aiheesta yhteyksiä omaan elämäänsä – näin syntyy motivaatio ja opiskelusta tulee mielekästä. Jokainen oppilasryhmä ja oppilas on erilainen, ja siksi nykyaikaisen oppimateriaalin tuleekin Riikan mielestä tarjota opettajalle ennen kaikkea erilaisia työkaluja oivalluttavien ja monipuolisten oppituntien rakentamiseksi.


Loisto Oma -tuotteiden tekijät

Márton Hirvonen

Márton Hirvonen opettaa suomen kieltä ja kirjallisuutta yläkoulussa Vihdissä. Hänellä on kokemusta myös draaman sekä suomi toisena kielenä -oppiaineen opettamisesta. Mártonille tärkeitä asioita äidinkielen opiskelussa ja opettamisessa ovat positiiviseen vuorovaikutukseen, yhdessä oivaltamiseen ja tekemisestä innostumiseen liittyvät kokemukset. Márton uskoo, että laadukkaiden oppimateriaalien avulla näiden kokemusten saavuttaminen on motivoivaa ja ennen kaikkea mahdollista monille oppilaille. Eriyttävissä oppimateriaaleissa Márton pitää tärkeänä, etteivät ne ole pelkästään helpotettuja tai karsittuja, sillä tukea tarvitseva oppilas voi olla hyvinkin tavoitteellinen. Eriyttämisen tulee siis tarjota myös mahdollisuuksia kehittyä – kuitenkin niin, että oppimateriaaleista löytyy monipuolinen tukiverkko oppimiselle.

Saara Kylmänen

Saara Kylmänen opettaa yläkoululaisille äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingin Kulosaaressa, ja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on erityisen lähellä hänen sydäntään. Hän on työskennellyt opettajana yli kymmenen vuoden ajan ja toimii myös opetusharjoittelijoiden ohjaavana opettajana.

Saaran mielestä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa merkittävin tavoite on, että oppilaat saavuttavat monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon. Lukemaan innostaminen mahdollistuu, kun oppilas saa kokemuksia sopivan tasoisista teksteistä, jotka kiinnostavat juuri häntä ja joihin hän pystyy samastumaan. Myös eriyttäminen ja jokaisen oppilaan huomioiminen henkilökohtaisesti on Saaralle tärkeää.

Oppimateriaalissa Saara näkee olennaisena sen, että se huomioi suomen kielen taidoiltaan hyvin monentasoiset oppilaat. Opettajan työtä helpottaa, kun oppimateriaali tarjoaa sekä toimivan rakenteen alaspäin eriyttämiseen että haastetta osaavalle oppilaalle.

Leena Lehtonen

Leena Lehtonen on opettanut lähes 20 vuotta äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä draamaa yläkoulussa. Erityisopettajaopinnot ovat syventäneet Leenan osaamista ja antaneet työvälineitä oppilaiden tukemiseen varsinkin lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa.

Leenan mielestä tärkeimpiä asioita oppimisessa ja opettajan työssä ovat vuorovaikutus, oivaltaminen ja yhdessä tekeminen. Palkitsevinta on, kun oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ottaa ne käyttöön.

Loisto Oma -oppimateriaalin tekeminen on Leenan mielestä erityisen tarpeellista, koska se tarjoaa mahdollisuuden aitoon ja tarkoituksenmukaiseen erilaisten oppijoiden tukemiseen. Oma-oppimateriaalin avulla koko ryhmä saa yhteisiä oppimiskokemuksia, kun kaikki oppijat voivat olla aidosti saman asian äärellä. Opettaja voi keskittyä olennaiseen, kun käytössä on jokaiselle sopiva oppimateriaali.

Kenelle: Opettajat