3

Inspiraatiota opetukseen

Suomi toisena kielenä -opetus tukee kielellistä tasa-arvoa

Millaisia haasteita on suomi toisena kielenä -opetuksessa? Miksi se on niin tärkeä aine? Entä minkälaista tukea oppimateriaalit tarjoavat opetukseen?

Oppilaat luokassa

Kysymyksiin vastaa opettaja Hanna Kotilainen, joka on myös yksi Huima-sarjan ja Apilatien S2-oppimateriaalien tekijöistä.

S2-opetus lisää kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta

Kun Hanna Kotilaiselta kysyy, miksi S2-opetus on tärkeää, hän mainitsee ensimmäisenä tasa-arvon. Kotilainen kertoo, että S2-opetus pyrkii kehittämään oppilaan kielitaitoa niin, että tämä voi olla täysivaltainen kouluyhteisön ja yhteiskunnan jäsen ja myöhemmin hakeutua opiskelemaan haluamalleen alalle.

Kotilaisen mukaan S2-opetuksen tavoite on kehittää sekä oppilaan suomen kielen taitoa ja kulttuurintuntemusta että monikielistä identiteettiä. Pyrkimyksenä on auttaa oppilasta opiskelemaan koulussa suomeksi ja pärjäämään suomen kielellä arjessa koulun ulkopuolella.

– Usein S2-opetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella muutaman tunnin viikossa pienemmässä ryhmässä. Tällöin monet oppilaat rohkaistuvat puhumaan enemmän. He saavat enemmän henkilökohtaista ohjausta kuin isossa luokassa, ja pienessä ryhmässä työskennellessä on myös helpompi kysyä apua, kertoo Kotilainen.

Kieli on sekä oppimisen kohde että väline

Hanna Kotilaisen mielestä yksi suurimmista S2-opetuksen haasteista on se, että samalla kun oppilas opiskelee suomen kieltä, hänen pitäisi myös oppia muita aineita suomen kielellä. Kieli on siis samaan aikaan sekä oppimisen kohde että oppimisen väline.

– Haasteena ovat myös erot S2-oppilaiden taidoissa ja koulunkäyntitaustoissa, Kotilainen kertoo. Osa oppilaista on ollut Suomessa vasta vähän aikaa, ja toiset taas ovat syntyneet Suomessa. Osa on opiskellut ikätasoisesti jossakin toisessa maassa omalla kielellään, kun taas osa ei ole koskaan aiemmin käynyt koulua. Kotilaisen mukaan nämä erot näkyvät erityisesti isommilla oppilailla, jotka tulevat Suomeen vasta yläkouluikäisinä.

Tukea osataan Kotilaisen mukaan kohdentaa helpommin oppilaille, joilla on hauraampi kielitaito ja paljon harjoiteltavaa kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Välillä voi olla vaikea havaita, että myös oppilas, jolla on sujuva suullinen kielitaito, ei välttämättä ymmärrä opiskeluun tarvittavaa suomea. Yleiskieli, etenkin kirjoitettu yleiskieli, voi olla hyvinkin vierasta.

Oppimateriaalit tarjoavat tukea opetukseen

Kotilaisen käyttämään Apilatie-sarjaan kuuluvat sekä Opettajan materiaalit S2-opetukseen että S2-harjoitusvihkot. Opettajan materiaalit sisältävät selkokieliset versiot aapisen ja lukukirjan kertomuksista sekä vinkkejä niiden käsittelyyn.

– Näin S2-oppilaat pääsevät osallisiksi aapisen ja lukukirjan tarinamaailmasta, selventää Kotilainen.

Lisäksi hän kertoo, että opettajan materiaaleista löytyy tehtäviä, joiden avulla käsitellään kertomuksiin ja lasten arkisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita.

S2-harjoitusvihkoissa perusvihkojen tehtäviä on muokattu S2-oppilaalle sopiviksi etenkin lisäämällä kuvia ja malleja sekä helpottamalla tehtävien sanastoa. S2-harjoitusvihkojen lopussa olevat lisäsivut on räätälöity erityisesti S2-oppilaan tarpeita ajatellen. Ne sisältävät tehtäviä joko kirjainkuviin tai aapisen ja lukukirjan lyhennettyihin teksteihin. Näin S2-oppilas pääsee kiinni samoihin teksteihin, joita luokan muut oppilaat käsittelevät.

Opiskeltavat asiat löytyvät oppilaiden arjesta

Opetuksessaan Kotilainen pyrkii selvittämään, millaisesta ja minkä asian oppimisesta kukin oppilas hyötyy eniten. Minkä asian oppiminen auttaisi oppilasta selviämään koulun sosiaalisista tilanteista? Mikä auttaisi vaikkapa ympäristöopin opiskelussa tai liikuntatunnilla?

Kotilainen etsii mielellään opiskeltavia asioita oppilaan kouluarjesta ja teksteistä, joiden kanssa oppilas sillä hetkellä työskentelee.

– Suosittelen tekemään tiivistä yhteistyötä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa. Kannattaa myös verkostoitua muiden S2-opettajien kanssa joko kasvokkain tai esimerkiksi FB-ryhmissä, vinkkaa Kotilainen.

 Lisäksi Kotilaisesta olisi hyödyllistä, että muissakin kuin suomen kielen oppimateriaaleissa olisi huomioitu S2-oppilaat.

– On vaikeampaa löytää S2-oppilaalle sopivaa materiaalia reaaliaineisiin kuin materiaalia erityisesti suomen kielen opiskeluun, Kotilainen toteaa.


Huima- ja Välkky-sarjojen S2-oppimateriaalit

Huima 3 Suomi toisena kielenä -tehtäväkirja
Huima 3 Suomi toisena kielenä -paketti
Huima 4 Suomi toisena kielenä -tehtäväkirja
Huima 4 Suomi toisena kielenä -paketti
Huima 5 Suomi toisena kielenä -tehtäväkirja
Huima 5 Suomi toisena kielenä -paketti

Välkky 3 Suomi toisena kielenä -harjoituskirja
Välkky 4 Suomi toisena kielenä -harjoituskirja
Välkky 5 Suomi toisena kielenä -harjoituskirja
Välkky 6 Suomi toisena kielenä -harjoituskirja


Ystävien aapisen ja lukukirjan S2-oppimateriaali

Ystävien aapinen S2-harjoituskirja 1A
Ystävien aapinen S2-harjoituskirja 1B
Ystävien aapinen Opettajan materiaali S2-opetukseen

Ystävien lukukirja S2-harjoituskirja Kielitietäjä
Ystävien lukukirja S2-harjoituskirja Tekstitaitaja
Ystävien lukukirja Opettajan materiaali S2-opetukseen


Apilatien aapisen ja lukukirjan S2-oppimateriaalit

Apilatien aapisen S2-harjoitusvihko 1a
Apilatien aapinen S2-harjoitusvihko 1b
Apilatien aapinen Opettajan materiaali S2-opetukseen

Apilatien lukukirjan S2-harjoitusvihko 2 a
Apilatien lukukirjan S2-harjoitusvihko 2 b
Apilatien lukukirja Opettajan materiaali S2-opetukseen


Artikkelia on päivitetty 26.10.2021.

Kenelle: Opettajat


Lue seuraavaksi

Inspiraatiota opetukseen

S2-materiaalit oppilaan tukena alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Inspiraatiota opetukseen

Konkariopettaja on 20 vuoden aikana nähnyt lukutaidon heikentyvän – onneksi hänellä on konsteja lukuinnostuksen sytyttämiseen

Inspiraatiota opetukseen

Ystävien lukukirjan valloittavat tarinat ihastuttavat ja keräävät kiitosta