3

Inspiraatiota opetukseen

Arjessa elämisen taidot ovat tärkeitä huolenpitotaitoja

Kotitalousopetuksen yksi keskeinen sisältöalue on arjessa elämisen taidot – yksittäisinä taitoina esimerkiksi laskujen maksaminen, imuroiminen tai aterian valmistaminen.

– Kotityö määritellään niin, että se on toisten eteen tehtyä työtä, josta ei makseta palkkaa. Kotityöt ovat siis huolenpitoa lähimmäisistä eli elatusta, hoitoa, hoivaa ja myös turvaa, kuvailee Minna Löytty-Rissanen, yksi Sanoma Pron Kotitaloustaito-sarjan tekijöistä.

Mitä on huolenpito?

Huolenpito on sitä, että huolehditaan kodin ja perheen perusasioista kuten ruoasta, puhtaudesta, rahasta ja rakkaudesta eli sosiaalisista suhteista. Näitä huolenpidon keskeisiä asioita opiskellaan kotitaloustunneilla opetussuunnitelman sisältöalueiden avulla: Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit, Asuminen ja yhdessä eläminen sekä Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. Välillä huolenpito kohdistuu itseen, toisinaan läheisiin tai lähiympäristöön kuten kotiin, kouluun tai omaan asuinpaikkakuntaan. On tärkeää oppia huomioimaan myös maapallon hyvinvointi ja kestävä kehitys. Huolenpito on lähimmäisenrakkautta, mutta myös lain edellyttämiä velvollisuuksia.

Kenen vastuulla on huolenpito?

– Huolenpito on jokaisen perheenjäsenen vastuulla ikätason mukaan. Huolenpitoa aletaan harjoitella lapsesta asti: aluksi pidetään huolta tavaroista, tehdään pieniä kotitöitä ja vastuuntunnon kasvaessa huolehditaan itsestä ja lopulta myös muista ihmisistä, Löytty-Rissanen kertoo.

Toisen sarjan tekijän Pia Harjulan mukaan huolenpitotaitoihin liittyy aina vastuu jostakin:

– Vastuunkantamisen kautta nämä taidot tuottavat iloa niille, joista pidetään huolta ja tätä kautta myös huolenpitäjälle.

Kenen vastuulla on huolenpitotaitojen opettaminen?

Huolenpitotaitojen opettaminen on ensi sijassa kodin tehtävä. Kotona voidaan opetella yksittäisiä kotitaloustaitoja oman kodin tyylillä. Koulu tulee näiden taitojen rinnakkaiskasvattajaksi kotitalousopetuksen myötä. Kotitalousopetuksessa kodin ja perheen hoitamiseen liittyviä huolenpitotaitoja opitaan tekemään systemaattisemmin ja perustellummin.

Huolenpitotaidoilla hyvinvointia

– Huolenpitotaitojen merkityksen oivaltaminen ja näiden taitojen mukainen toiminta on hyvä esimerkki kotitaloudellisesta ajattelusta, Harjula toteaa.

– Mikäli kodit eivät osaa ottaa vastuuta kotitöiden tekemisestä ja perheenjäsenten hyvinvoinnista, vastuu siirtyy sosiaalitoimelle. Onko Suomella varaa maksaa siitä vielä enemmän, että kodit ja perheet eivät osaa huolehtia omasta tehtävästään? Ennaltaehkäisevä työ eli kotona vaadittavat kotityöt sekä riittävä kotitalousopetus on kansantaloudellisesti kannattavaa, Löytty-Rissanen pohtii.

Harjulan mukaan huolenpitotaidot ovat lähtökohtaisesti epäitsekkäitä taitoja. Tämän päivän minäkeskeisessä kulttuurissa ne ovat kuitenkin joillekin vieraita:

– Monissa oppiaineissa keskitytään omaan suorittamiseen ja omaan oppimiseen. Kotitaloudellinen toiminta on päinvastaista. Kun pyritään rationaaliseen toimintaan, ja esimerkiksi pestään pyykkiä, koneessa puhdistuu myös muiden perheenjäsenten vaatteita. Ruokaa valmistettaessa samalla vaivalla ruokaa tulee koko perheelle, kodin siivoamisestakin hyötyy koko perhe.

Kotitaloustunnilla jokaisen oppilaan vastuu ja työpanos – tekeminen tai tekemättä jättäminen tulee näkyväksi jo prosessin aikana mutta myös lopputuloksessa. Kun oppilaille annetaan kotitehtäviä, kotitöitä, niin tätä kautta opittua siirretään suoraan koteihin.

– Kotitöiden tekemistä ja koulussa opittua voi helposti harjoitella kotona Taitovihko-tehtävien avulla. Kuvaava esimerkki kotitalousopetuksen siirtovaikutuksesta tuli eräältä huoltajalta liittyen sivun 10 tehtävään: ”Kotitehtäviä voisi enemmän jakaa perheenjäsenten kesken… Tämä tehtävä sai meillä aikaan pieniä muutoksia”, Harjula kertoo.

Erilaisilla kulutusvalinnoilla voidaan pitää huolta ihmisten terveydestä, rahatilanteesta, työllistymisestä sekä ympäristöstä. Mitä tahansa valitsee, valinnalla on aina vaikutus muihin. On tärkeää oppia ajattelemaan omien valintojen seurauksia itseen mutta myös muihin. Vain tiedostamalla asioita pystyy ottamaan huomioon.

Miten huolenpitotaitoja voidaan opettaa Kotitaloustaito-sarjan avulla?

Oppimateriaaleissa vastuullista toimintaa ja kotitaloudellisen ajattelun heräämistä tuetaan oppikirjoissa Kotitaloustaito 7-9 ja Ruokakulttuurit -kirjassa sekä tehtävävihkossa eli Taitovihkossa. esimerkiksi seuraavasti:

Taitovihko

s. 40: Ruokavalio ja ateriarytmi (vastuu itsestä)

Oppikirja

s. 14-15: kotitaloustaidoista hyötyä ja hyvinvointia

s. 16-17: kotitalouksien toiminta vaikuttaa koko maailman hyvinvointiin (globaalivastuu)

s. 278 omaan kotiin

s. 286 ajattele kotitaloudellisesti ja voi hyvin

Huolenpito laaja-alaisesti ja monialaisesti

Huolenpitotaito voi olla näkökulma laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerkiksi arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys perustuvat siihen, että pitää huolta itsestään, kodistaan, työyhteisöstään, tekee tehtävät niin kotona kuin työssäkin vastuullisesti alusta loppuun asti. Tieto- ja viestintäteknologian osaamisessa tietoturva ja vastuullinen käyttäytyminen tietoverkoissa ovat huolenpitoa muista ihmisistä. Kulttuurista osaamista on aito kohtaaminen, huolenpito sekä ennen kaikkea toisen kunnioittaminen.

Huolenpito voisi olla myös monialainen eheyttävä oppimiskokonaisuus. Mitä on huolenpito eri uskonnoissa? Mitkä ovat moraaliset ja eettiset näkökulmat huolenpitoon? Terveystieto voi antaa näkökulmia siihen, mitä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen huolenpito niin itsestä, toisista kuin maailmastakin. Biologiassa ja maantiedossa painopiste on ympäristössä. Historiassa ja yhteiskuntaopissa voidaan miettiä miten laissa ja esim. lasten ja ihmisten oikeuksissa kiinnitetään huomiota huolenpitoon. Huolenpitotarinat ja runot omalla äidinkielellä tai toisella kielellä ovat koskettavia. Käsitöissä tehdyt käsityöt tai kotitaloustunneilla opitut kotityöt niitä tarvitseville, ovat konkreettisia tapoja ottaa huomioon toisia ihmisiä. Kotitaloudessa voidaan tarkastella myös kotityön merkitystä perheenjäsenille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle.

Avainsanat: Kotitalous
Kenelle: Vanhemmat Opettajat